Anasayfa / GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SAĞIRLAR MİLLİ FEDERASYONU

GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1

Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu’nca kurulmuş olan ‘Gençlik Meclisi’nin Kuruluşu, organları, görevleri, çalışma şartları ile diğer usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2

Bu yönetmelik Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Gençlik Meclisinin kuruluşunu, organlarını, amaçlarını, yönetim ve çalışma ilkelerini kapsar.

TANIMLAR

Madde 3

Bu yönetmelikte geçen ;

Federasyon                 : Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu’nu, (TSMF)

Gençlik Meclisi         : Türkiye Sağırlar Milli Federasyonunun 18-30 yaş arası işitme engellilerden oluşan Gençlik Meclisini, (TSMF GM)

Genel Kurul               : Gençlik Meclisi Genel Kurulunu,

Danışman                   : Türkiye Sağırlar Milli Federasyonunun Gençlik faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesini

GENÇLİK MECLİSİNİN OLUŞUMU

Madde  4

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonuna üye derneklerin aşağıda belirtilen yaş grupları kapsamında işitme engelli olan ikişer temsilcilerinden oluşur.

9-12 Yaş Çocuk Grubu

13-17 Yaş Gençlik Grubu

18-30 Yaş Gençlik Grubu

GENÇLİK MECLİSİ’NİN AMACI

Madde 5

Türkiye’de yaşayan işitme engelli gençlerin genç yaşamında; genç vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi gencin hak ve hukukunun korunması sürdürebilir kalkınma, çevreye duyarlık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeleri, gençlerin problemlerini ve taleplerini ifade etmeleri ve çözümünde aktif rol almalarını, ülkesini, milletini, milli, manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini, düşünebilmeleri, geleceklerine güvenle bakabilmeleri sağlamak amacı ile Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Gençlik Meclisi kurulmuştur.

 1. Gençlerin yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, gençlikle ilgili sorunların çözümünde aktif rol almalarını sağlamak,
 2. Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı içerisinde gençlik meclisine yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,

c)  Demokratik katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesine, sağlıklı genç yaratma sürecinde tarafların katılımına, bir arada olmanın ve sürekliliğin sağlanacağı organizasyonların oluşturulmasına katkıda bulunmak.
d) Ulusal ve Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek,

e) Türkiye gençliğini ulusal, uluslararası ve genç düzeyinde temsil etmek.
f) Gençlerin kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
g) Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
h) Gençlerin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
i) Gençliğin dayanışmaya ve paylaşmaya yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
j) Kaliteli ve yaşanabilir bir ülke yönetiminde gençlerin aktif rol alması, yaşadıkları toplum sorunlarına ilişkin politikalar ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır.

YÜRÜTME

Madde 6

Gençlik Meclisi; Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı, Meclis Sekreteri, dört Meclis Üyesi olmak üzere 7 kişiden oluşur. Genel Kurulda seçilirler. Meclis toplantıları başkan veya başkan yardımcısı tarafından yönetilir.

GENÇLİK MECLİSİ ORGANLARI VE GÖREVLERİ

Madde 7  

1. T.S.M.F. GENÇLİK MECLİSİ GENEL KURULU

2. GENÇLİK MECLİSİ YÖNETİM KURULU  

3. DANIŞMA KURULU

4. BÖLGE GENÇLİK MECLİSİ TEMSİLCİLERİ’NDEN OLUŞUR.

GENEL KURUL VE GÖREVLERİ

Madde 8

TSMF GM Genel Kurulu, TSMF Olağan Genel Kurulunun gerçekleştiği tarihi takip eden 2 ay içerisinde yapılır.

TSMF GM Genel Kurulu aşağıda belirtilen şartlarda oluşacağı gibi, görev süresi dolmasının ardından yada Olağanüstü Toplanma şartları oluşmasının ardından TSMF tarafından genel kurula davet edilir. Bu davete TSMF Üye tam sayısının yarısından bir fazlası katılım göstermesi halinde genel kurul oluşur. İlk Genel Kurul Çağrısı için 30 gün önceden ilan yapılır. Genel Kurul davetine ilk çağrıda yeterli geri dönüş olmaması durumunda 30 günlük sürenin dolmasını takip eden ilk iş gününde 15 gün içinde cevap beklemek üzere ikinci ilan yapılır. İkinci ilan neticesinde de yeterli katılım gerçekleşmemesi durumunda TSMF Yönetim Kurulu katılım bildirimi yapan dernekleri toplayarak ya da bu katılımı yetersiz görmesi durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile Görevlendirme ile TSMFGM Yönetim Kurulunu oluşturur.

Genel Kurul ve Görevleri;

A) Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Gençlik Meclisinin en üst karar alma kuruludur.

B) Genel politikaları belirler.

C) Oy çokluğuyla karar alır.

D) Olağan genel kurul toplantıları üç yılda bir kez yapılır. Genel kurul yönetim kurulunun ve genel kurul üyelerinin bir bölü üçünün yazılı başvurusu veya başkanın gerek gördüğü hallerde olağan üstü toplanır.

E) Genel Kurul gündemini Yürütme Kurulu toplantı tarihinden bir ay önce ilan eder.

F) Genel Kurulda tüm katılımcılar eşit öneme sahiptir, çağrılı her katılımcının bir oy hakkı vardır. Her dernek 2 delege ile temsil edilir.

G) Delegeler oturumlara katılır, gündemi tartışır, öneride bulunur ve oy kullanırlar.

H) Genel kurul üyeleri, gençlik meclisi toplantılarında alınan kararlardan, üye bulundukları kurum ve kuruluşları haberdar eder.

I) Seçimler şu şekilde yapılır;

 • Gençlik Meclisi Başkan adayları ve Yönetim Kurulu Üyeliği adayları ayrı ayrı oylanır.
 • Hazırlanacak oy pusulasında Başkan Adayları A) grubunda, Yönetim Kurulu Üye Adayları B) grubunda belirtilir.
 • Oylama sırasında her delegeye bir pusula verilir. Delegeler A) grubunda belirtilen başkan adaylarından birisini, B) grubunda belirtilen yönetim kurulu üyesi adaylarından altısını seçerek toplamda yedi kişiyi seçerler.
 • Oylama sonuncuda sandık divan heyeti ve divan heyetinin görev vereceği federasyon yönetim kurulu üyeleri ile sayımlar yapılır. Yapılan sayımda A) grubunda aday olan kişilerden en çok oyu alan kişi başkan seçilir. B) grubunda aday olan kişilerden en çok oyu alan ilk 6 kişi yönetim kuruluna seçilir.
 • Başkan adayları kendi aralarında bir anlaşmaya varır ve seçimler sonucunda hangisi kazanırsa diğerinin yönetim kuruluna başkan yardımcısı olarak girmeyi kabul edecek olursa bu durum genel kurul delegelerine sorulur. Delegelerin oy çokluğu ile kabul etmesi halinde B) grubu adaylarından beş kişi seçilir.
 • Başkan adayları ikiden fazla olması halinde yine aynı anlaşma gündeme gelirse en çok oyu alan ikinci kişi başkan yardımcısı olabilir. Diğerleri bu hakkı kaybeder. Delegeler kabul etmediği taktirde bu teklif geri çekilir.    

YÖNETİM KURULU

Madde 9

 Yönetim Kurulu Görevleri ve Çalışma İlkeleri;

a) Genel kurul tarafından seçilen 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşan kuruldur.

b) Görev dağılımını kendi arasında oy çokluğu ile yapar.

c) Görev süresi 3 yıldır.

d) Türkiye genelinde işitme engelliler gençlik meclisini temsil eder.

e) Genel kurulda alınan kararların yürütülmesini sağlar ve çalışmaları değerlendirip üyelere bilgi verir.

f) Meclisin diğer ulusal ve uluslararası gençlik organizasyonları ile iletişimini sağlar.

g) Genel kurul toplantılarının belirlenen gün ve saatte en geniş katılım ile gerçekleşmesini ve etkinliklerle ilgili görevlerin belirlenmesini sağlar.

h) Çalışma grupları arasındaki iletişimi sağlar.

ı) Yönetim Kurulu yönetmelik dâhilinde hareket etmek durumundadır.

DANIŞMA KURULU

Madde 10

 Danışma Kurulu ve Görevleri;

a) Danışma Kurulu Gençlik Meclisi’nin danışmanlığını yürütür ve Gençlik Meclisi’nin ihtiyaç duyduğu uzmanlardan oluşur. Bu kurulun üyeleri Gençlik Meclisi yürütme kurulun önerisi ile belirlenir (Psikolog, Sosyolog, Kültürel, Eğitimci vb.)

b) Türkiye Sağırlar Milli Federasyonunun Gençlik faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi, danışma kurulunun doğal üyesidir.

c) Danışma kurul üyeleri Gençlik Meclisi’nin yürütme kurulunun toplantılarına gerektiğinde katılabilirler. Toplantıda söz hakları vardır ancak oy verme hakları yoktur.

BÖLGE GENÇLİK TEMSİLCİLERİ

Madde 11

Bölge Gençlik Temsilcilerinin Çalışma Esasları ve Görevleri;

a) Bölge Gençlik Temsilcileri, Genel Kurul kararı ile üyeler arasından yönetmelik amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli görülen sayıda ve konuda oluşturulur. Bu kişilerin işitme engelli olma şartı aranmaz.

b) Bölge Gençlik Temsilcileri çalışma sahaları birbirine komşu illeri kapsayan bir ya da birkaç kişiden oluşur.

c) Bölge Gençlik Temsilcilerinin yapacağı çalışmalar tüm ilgililerin görüş ve katkılarına açıktır.

d) Oluşturulacak çalışma grupları öncelikle Türkiye gençlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel durum ve ihtiyaçlarını saptamaya yönelik çalışmalar yapar.

e) Çalışma Grupları gençlerin kısa ve uzun vadeli sorunlarına çözüm getiren proje önerileri geliştirme ve hayata geçirme yönünde çalışmalar yapar.

ÇALIŞMA SÜRELERİ

Madde  12

Meclisin çalışma süresi üç yıldır. Meclis her üç ayda bir kez toplanır. Meclis yıl içerisinde toplantı gündemi yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim kurulu Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu Başkanlığı tarafından talep edilen maddeleri de gündeme alır. Üyeler de her toplantıya gündem teklifinde bulunabilirler.

ÇALIŞMA USULÜ

Madde 13

Meclis, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu, TSMF Ana Tüzüğünü ve ilgili Yönetmelik hükümlerini kıyasen uygulayarak çalışmalarını sürdürür,

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde 14

Meclis üyeliği, üyenin 31 yaşından gün alması, iki toplantıya üst üste mazeretsiz katılmaması halinde ise kendiliğinden sona erer. Üyeliği sona erenlerin yerine yedek üyeler geçer. Meclis Yönetim Kurulunda görev alanlar 31 yaşından gün almaları durumunda görev süreleri tamamlanana kadar aktif çalışmalarına devam ederler. 

GENÇLİK MECLİSİNİN GÖREVLERİ

Madde 15

Meclis beşinci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 1. Yönetim Kurulu ve diğer organları seçer.
 2. Gençliği ve Federasyonu tanıtan konularda çalışmalar yapar. Bu çalışmaları gerçekleştirecek komisyonları belirler.
 3. Komisyon raporlarını görüşür ve teklif ve temenni kararları alır.
 4. Mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak etkinlik, toplantı ve mitingler tertip edilmesini Federasyondan isteyebilir.
 5. Federasyon hizmetleri açısından gerekli gördüğü önerileri ve tespit ettiği eksiklikleri rapor ederek gereğini Federasyondan talep eder.
 6. Gençlerin bedensel ve zihinsel gelişmeleri bakımından gerekli gördükleri hizmetleri Federasyondan talep eder,
 7. Çeşitli kültürel etkinlikler, kampanyalar ve sportif faaliyetler düzenler,

GENÇLİK MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLIK VE SEÇİLME ŞARTLARI  :

 Madde 16

 Gençlik Meclisi Üyeliği’nde aday olabilmek için;

           a. 18–30 yaşları arası işitme engelli olması,

           b. T.C. vatandaşı olması,

           c. Üyelik Başvuru Formunu doldurması,

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Madde 17

Gençlik Meclisi’nde belirlenecek bir yer sekretarya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği mekandır.

Gençlik Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için meclis kararları halka ve basına açıktır. Meclis kararları halka açık bulundurulur.

Gençlik Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandasını ve savunuculuğunu yapamaz.

BAŞVURU

Madde 18

Üyelik için gerekli belgeler:

Gençlik Meclisi, Türkiye’de 18–30 yaş grubu işitme engelli gençlerin bireysel temsil esasını benimsemiştir.

• Başvuru formu 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• 2 adet fotoğraf

• Öğrenciler için öğrenim belgesi

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA:

Madde 19

Ayrılma: Gençlik Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak ilgilinin yazılı başvurusu değerlendirilerek Yönetim Kurulu’nun kararı ile tekrar üye olabilir.

Çıkarılma: Gençlik Meclisi’ne üye olma hakkını yitirmek, Gençlik Meclisi yönetmelik hükümlerine, örf ve ananelere aykırı davranmak, Gençlik Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Çalışma gruplarında düzenli olarak yapılan aktivitelere katılmayan üyeden grup temsilcisinin ihtarı üzerine savunması alınır, çıkarılma işlemi Yönetim Kurulu’nun kararı ile olur. Gençlik Meclisi üyeliğinden çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra Yönetim Kurulu kararı ile verilir.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 20

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Gençlik Meclisi Yönetmeliği, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Genel Kuruluna Katılan üyelerin salt çoğunluğu sağlaması ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Genel Kurulunun Yönetim Kuruluna verdiği yetki ile TSMF Yönetim Kurulu salt çoğunluğu ile değiştirilebilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 21

Bu yönetmelik hükümleri, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulunda oylanarak kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 22

Bu yönetmelik hükümleri Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. İş bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlar TSMF yönetim kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür.

TSMF 27. OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN HEYETİ – 10.12.2016

DİVAN BAŞKANI       DİVAN BŞK.YRD.      DİVAN KATİBİ           DİVAN KATİBİ

Ertuğrul BURSA          ALPER GÜVENÇ        Umut TUFAN              Cem AKTUNA

ONAY
07.01.2017
TSMF 27. Olağan Genel Kurulunun ……… sayılı kararı ve
TSMF  YK ……. tarih ve …… sayılı karar ile  Onaylanmıştır.

Ercüment TANRIVERDİ
TSMF YK BAŞKANI

Tığral MAKUL                        Cem AKTUNA                     Zeren KOÇ

Fatih ÖZYURT                        Gamze AĞCA                 Serkan KÖSEOĞLU

Ahmet ŞENTÜRK                              R. Murat DOKUMACI