Anasayfa / TSMF DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

TSMF DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SAĞIRLAR MİLLİ FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, federasyon yönetim kurulu ve üye derneklerinden onuru, düzeni ve geleneklerine uymayan davranış ve hareketlerde bulunan, görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında verilecek disiplin cezalarının usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu bünyesinde kurulacak “Disiplin Kurulu”nun çalışma esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Ana Tüzüğünün 15. Maddesi ne dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Federasyon: Türkiye Sağırlar Milli Federasyonunu,

Yönetim Kurulu:  Türkiye Sağırlar Milli Federasyonunu Yönetim Kurulunu

Dernek: Türkiye Sağırlar Milli Federasyonunu Üye Derneklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Cezalar

Disiplin Kurulunca Verilecek Cezalar

Madde 5– Disiplin kurulunca, federasyon organlarındaki görevliler ile federasyona bağlı üye dernekler hakkında, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonunca verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:

a. İhtar cezası,

b. Tevbih (Kınama) cezası,

c. Federasyon kurullarından geçici veya devamlı çıkarılma cezası.

İhtar Cezası

Madde 6- Üyenin mevzuat ve ahlak yönünden hareketlerini düzeltmesi için dikkatinin çekilmesidir. Kesindir. İtiraz edilemez.

Tevbih (Kınama)Cezası

Madde 7- Federasyon yönetim kurulu üyelerinin ve üye derneklerinin disipline aykırı hareketlerinden dolayı yazılı olarak kınanmasıdır. Kesindir. İtiraz edilemez.

İhtar ve Tevbih (Kınama)Cezasını Gerektiren Fiiller

Madde 8- İhtar ve tevbih (Kınama) cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a. Federasyon ile ilgili münasebetlerinde kaba ve terbiyeye aykırı hareket etmek,

b. Muhataplarına karşı taahhüdünü yerine getirmemek,

c. Şeref ve haysiyetine uygun olmayan tavır ve hareketlerde bulunmak,

d. Muhataplarını küçük düşürecek hal ve hareketleri yapmak,

e. Mensup olduğu teşekkülün itibarını zedeleyici söz söylemek,

f. Denetim ve kontrollere engel olmak.

Yukarıda belirtilen fiillerin ağırlık derecesine göre ihtar veya kınama cezasına hükmetmek disiplin kurulunun takdirindedir.

Federasyon kurullarından geçici veya devamlı çıkarılma cezası.

Madde 9- Disiplin kurulunca,  federasyon yönetim kurulu ve organları tarafından, mevzuata uygun olarak alınmış kararlar ile ahlak ve etik dışı hareket edenlere verilir.

Federasyon kurullarından geçici veya devamlı çıkarılma cezası Gerektiren Fiiller

Madde 10-  Federasyon kurullarından geçici veya devamlı çıkarılma cezası gerektiren fiilleri şunlardır:

a. Hakarette bulunmak,

b. Haksız menfaat temini amacıyla yasal olmayan yollarla rekabet yapmak,

c. Federasyon başkanlığı emirlerine uymamak,

d. Federasyon ve Kurulları tarafından alınan kararlara uymamak,

e.Yetkili organların davetlerine haklı bir mazeret göstermeksizin katılmamak,

f. Faaliyetleri zarara sokmak,

g. Görevini kötü maksatlarla kullanmak,

h. Dahil bulunduğu organlardaki görevini siyasi görüş ve kanaatleri dolayısıyla kötüye kullanmak,

ı. Federasyon kurul ve organlarındaki üyeleri bedenen ve maddeten zarara uğratmak,

i. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık gibi yüz kızartıcı suçları işleyerek mahkum olmak.

j. Yönetim Kurulunca oy çokluğu ile alınan kararlara uymamak.

k. Yalan ve İftira yolu ile içinde bulunduğu kurul ya da organa ihanet etmek.

l. Yönetim Kurulunda bulunduğu halde alınan karar olmamasına karşın üye dernek derneklere baskı, yalan, iftira v.b. yollar ile usulsüz olarak olağanüstü genel kurul çağrısı yaptırmak.

Yukarıda belirtilen fiilleri yapanlar hakkında Federasyon kurullarından geçici veya devamlı çıkarılma cezası uygulanır. Bu ceza kesindir. Disiplince durumun tetkiki ve alınacak kararın kesinleşmesini takiben umumi hükümlere göre karar yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturmasının Yürütülmesi

Savunma ve Tebligat

Madde 11- Yapılacak disiplin soruşturmasında isnat olunan eylem ve davranışların ilgililere fiili ve hukuki bir sakınca yoksa aynen, aksi halde geniş bir özetinin yazılı olarak bildirilmesi, savunma istenmesi, savunma için tebliğden itibaren en az yedi günlük süre tanınması zorunludur.  Savunmaya ilişkin tebligata rağmen şikâyet olunan kişi yazılı savunma vermezse bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu durumda mevcut belge, bilgi ve yapılacak tahkikatın sonucuna göre hareket edilir. 

Soruşturma Süresi

Madde 12- Disiplin kurulu, kendisine intikal eden ihbar ve şikâyetleri en çok 7 iş günü içinde soruşturmaya başlar ve araştırmayı en geç 15 gün içinde sonuçlandırır. Federasyon Kurullarından geçici ya da devamlı çıkarılma ile ilgili şikâyetlerin 15 gün içinde karara bağlanamaması durumunda federasyon yönetim kurulu devreye girer. Son kez karar sorulur eğer karar alınamamışsa yönetim kurulu disiplin yönetmeliği talimatlarına bağlı olarak oy çokluğu ile alınacak karar ile kararı verir ve uygular.   

İKİNCİ KISIM

Kuruluş ve Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları

Kuruluş Madde 13- Federasyon disiplin kurulu, genel kurul üyeleri arasından üç yıl için seçilerek üç üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir.

Disiplin kurulunun sekretaryasını federasyon sekreterliği yürütür.

Kurul Toplantıları

Madde 14- Disiplin kurulu kanuna uygun olarak yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından başkan, bir başkan vekili ve üyesini seçer.

Başkan kurulun temsilcisidir ve başkanın bulunmadığı zamanlarda bu görevi başkan vekili yürütür.

 Ant İçme

Madde 15- Disiplin kurulu ilk toplantısında aşağıda yazılı olduğu şekilde yemin eder ve keyfiyeti bir zabıtla tespit ederek görevine başlar.

“Görevimi, ilgili mevzuatı göz önünde tutarak doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde, sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma, namusum, şerefim ve mukaddesatım üzerine ant içerim.”

 Şikâyetler

Madde 16- Şikâyetler, federasyon disiplin kuruluna doğrudan yapılabilir. Ancak birlik disiplin kuruluna bu şekilde yapılan başvurulardan ve sonucundan Federasyon Yönetim Kurulu bilgilendirilir. Federasyon Yönetim Kuruluna verilen şikâyet dilekçeleri derhal disiplin kuruluna intikal ettirilir.

Şikâyetler durumu açıklayan bir yazı ile yapılır ve yazının ekinde şikâyeti gerektiren olaylara ilişkin tüm belgeler sunulur. Gerekli durumlarda şikâyet ve ilgili belgeler disiplin kurulu sekretaryasına (federasyon sekretaryası) şifahi beyanla da intikal ettirilebilir. Bu durumda tutulacak bir tutanağın altı şikâyetçi tarafından imzalanır.

Kovuşturma Açılması

Madde 17- Disiplin kurulu kendisine intikal eden ihbar ve şikâyetleri en çok bir ay içinde soruşturmaya başlar ve araştırmayı en geç iki ay içinde sonuçlandırır.

Disiplin Kurulu İncelemesi

Madde 18- Disiplin kovuşturmasının açılmasını gerektiren hallerde doğrudan disiplin kuruluna intikal ettirilen şikâyetlerde disiplin kurullarınca, federasyon yönetim kurulunun sevk ettiği evrak üzerinden ilk inceleme yapılır. Disiplin kurulu yapacağı inceleme sonucunda hâsıl olan kanaate göre dosya üzerinden karar verir. Disiplin kurulunun lüzum görmesi halinde ilgili tarafların huzurda dinlenmesi ve açıklama istenmesi mümkündür.

 İlgili mercilerle yapılan yazışmalardan sonra disiplin kurulu belirli bir günde toplanır. Kurulun görev ve yetki alanına giren hususlar, kurul üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılımıyla yapılacak toplantıda hazır bulunanların çoğunluğuyla karara bağlanır. Gecikmesinde mahsur olan hallerde, şikâyet doğrudan federasyon başkanlığınca disiplin kuruluna intikal ettirilir. Kurul tarafları sözlü olarak dinler ve mümkün olursa ilk toplantıda karara bağlar. Federasyon başkanlığı veya disiplin kurulu mümkün olan hallerde her iki tarafı uzlaştırabilir.

Toplantıya Çağrı

Madde 19- Disiplin kurulu, kendisine tevdi edilen işleri görüşmek üzere başkan tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü, saati ve gündemi en az bir hafta önce üyelere yazı ile bildirilir. Başkanlıkça ivedi görülen durumlarda, bu süreye bağlı olmaksızın yazılı olarak çağrıda bulunulur.

Müstafi Sayılma Halleri

Madde 20- Üst üste çağrıldığı üç toplantıya, kurulca kabul edilen bir mazerete dayanmaksızın katılmayan üyeler müstafi addedilir. Kurul üyeliği ile birlikte, federasyonun diğer organlarına da seçilmiş bulunan bir kimse, öğrendiği tarihten itibaren bir hafta zarfında kurul üyeliğini tercih ettiğini bildirmediği takdirde, üyelikten istifa etmiş sayılır.

Kurulun Yedek Üyelerle Tamamlanması

Madde 21- Meşru mazeretleri nedeniyle üyelikten istifa edenler veya üyelikleri düşenlerin yerine yedek üyelerden en fazla oy sahibi olanlar getirilir. Bu Yönetmelikte düzenlenen disiplin cezalarını gerektiren fiil ve hareketler disiplin kurulu başkan veya üyelerinden herhangi birine isnat olunduğu takdirde, kurulun bu maksatla yapacağı toplantıya, ilgili başkan veya üye çağrılmaz.

Toplantıya Katılamama Halleri

Madde 22- Kurul başkan ve üyeleri;

a. Kendilerine ait olan ve yahut doğrudan veya dolaylı alakalı oldukları meselelerde,

b. Karı, koca, usul, füruğ ve kardeşleri ile Medeni Kanun hükümlerine göre evlat edindiği kimseleri alakadar eden mevzularda,

c. Velisi veya vasisi olduğu kimseyi ilgilendiren hadiselerde, kurul toplantılarına iştirak edemezler.

 Red ve Çekilme Sebepleri

Madde 23- Disiplin kurulu başkan ve üyeleri bakımından;

a. Hakkında kovuşturma yapılan üyeye tahkik olunan olay için nasihat etmiş olmak veya yol göstermek,

b. Üye veya üçüncü şahıs yanında, olay hakkında önceden kanaatini izhar etmiş olmak,

c. Tahkik olunan olayda, şahitlik, bilirkişilik veya hakemlik yapmış bulunmak,

d. Meselenin tetkik ve müzakeresi esnasında, ilgili üye ile davalı bulunmak veya aralarında husumet meydana gelmiş olmak, hallerinden biri mevcut ise, bu üyeler kuruldan kendiliklerinden çekilebilecekleri gibi kovuşturma yapılan ilgili tarafından da reddolunabilirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Kararlar ve Sonuçlar

Kararlar

Madde 24- Disiplin kurulu kararları:

a. İlgilinin isim ve adresi,

b. İddiaların mahiyeti

c. İncelenen konuların özeti,

d. Gerekli sebepler ile hükmün dayanağı kanun, statü ve yönetmelik maddeleri,

e. Sonuç hükmü,

f. Kararın herhangi bir şekilde yayımlanıp yayımlanmayacağı, hususlarını ihtiva edecek şekilde tanzim olunur. Kararlarda çekimser kalınamaz.

g. Kararların toplantıya iştirak eden başkan ve üyeler tarafından çoğunluk veya oybirliği ile alındığı belirtilir.

Mahkeme ve Disiplin Kurulu Kararları

Madde 25-  Ceza mahkemelerinin vereceği beraat kararları, birlik disiplin kurulunca verilecek disiplin ile ilgili yetkisi içindeki uzaklaştırma cezalarının uygulanmasına engel olamaz.

Bilirkişi

Madde 26- Çözümü özel bilgiyi gerektiren hallerde kurul bir başkan veya üç kişiden müteşekkil bir bilirkişi heyetine konuyu tetkik ettirip görüşlerini alabilir.

Kurul bilirkişi raporuna uyup uymamakta serbesttir.

Disiplin kurulu, konunun mahallen incelenmesine karar verebilir.

Kurul, bu incelemeyi müştereken veya içlerinden birini görevlendirmek suretiyle yapabilir.

Kararların Tebliği

Madde 27- Disiplin kurulunca alınan kararlar iki nüsha olarak tanzim edilir. Kararların bir nüshası dosyasına konur. Diğer bir nüshası da adli tebligat usulüne göre veya ilgilisine duyurulmak üzere federasyon yönetim kuruluna zimmetle verilir.

Kararlar, yönetim kurulu üyelerini ilgilendirdiği takdirde tebligat aynı usuller dairesinde disiplin kurulu başkanlığınca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 28- Bu Yönetmelik federasyon resmi web sayfasında yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Genel Başkanı yürütür.

TSMF 27. OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN HEYETİ – 10.12.2016

DİVAN BAŞKANI                DİVAN BŞK.YRD.                 DİVAN KATİBİ                     DİVAN KATİBİ

Ertuğrul BURSA                  ALPER GÜVENÇ                  Umut TUFAN                     Cem AKTUNA

ONAY
07.01.2017
TSMF 27. Olağan Genel Kurulunun ……… sayılı kararı ve
TSMF  YK ……. tarih ve …… sayılı karar ile  Onaylanmıştır.

Ercüment TANRIVERDİ
TSMF YK BAŞKANI

Tığral MAKUL                        Cem AKTUNA                     Zeren KOÇ

Fatih ÖZYURT                        Gamze AĞCA                 Serkan KÖSEOĞLU

Ahmet ŞENTÜRK                              R. Murat DOKUMACI