Anasayfa / TSMF MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

TSMF MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SAĞIRLAR MİLLİ FEDERASYONU
MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

Birinci kısım

Genel hükümler

Birinci bölüm

Tanım

MADDE 1

Bu Yönetmelik Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, federasyonca sürdürülen mali alandaki çalışmaları düzenlemek üzere 08.10.2011 tarihli Genel Kurulda federasyon tüzüğünde belirtilen “Federasyon Giderleri Yönetmeliği” ne atfen kabul edilmiştir.

İkinci bölüm

Amaç

MADDE 2

A) Federasyon Ana Tüzüğünün 17. Maddesinde yapılmış olan atıflara ve 23. Maddesinde belirtilen hususlara açıklık kazandırmak.

B) Yıllık dernekler beyan formunda yer alan sorulara ilişkin bilgilerin zamanında aslına uygun olarak ortaya çıkmasını sağlamak.

C)  Kontrol ve Denetimi kolaylaştırmak.

D) Federasyon birimleri arasında bütünlüğü ve aynı zamanda mali alanda uygulama birliğini sağlamak.

Üçüncü bölüm

Dayanak

MADDE 3

Bu yönetmelik Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Ana Tüzüğünün ilgili maddelerinde yönetmeliğe atıfta bulunulması gereği hazırlanmıştır.

Dördüncü bölüm

Kapsam

MADDE 4

Bu Yönetmelik Federasyon Genel Merkezi ve Üye Derneklerini kapsar.

Beşinci bölüm

Prensipler

MADDE 5 

A) Dernekler, kanuni zorunluluğun bulunmadığı koşullarda, alacaklarını yönetim kurulu kararları ile işletme defteriyle tutarlar.

B) Federasyon vergi usul kanununu göz önünde bulundurarak defterlerini tutar.

C) Mali alanda federasyonu temsilen yapılan bütün işlemler ile ilzama dair atılan imzaların dernek kaşesiyle birlikte kullanılan 2 yetkili imzadan oluşması zorunludur.

D)  Tüm harcamalar, Yönetim Kurulu veya yetki verilen kişi ve organlarca yapılır. Önceden alınmamış bir karara rağmen yapılmış olan giderler, ilk olağan yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.

E) Dernekler, bir önceki yıla ait kesin hesap bilançolarını şubat ayı sonuna kadar federasyona gönderirler.

F) Faaliyet, gelir ve giderleri gösteren beyanname her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar bağlı bulunulan mülki amirliğe verilir. Dernekler, bu beyannamelerin birer örneğini, federasyon merkezine aynı zamanda gönderirler.

G) Tüm dernekler ve federasyonda ancak bu yönetmelikte yer alan kalemlerle sınırlı olarak bütçeye kayıt konulabilir.

Ğ) Bilançoların, tahmini bütçeye uygun kalemlerden meydana getirilmesi zorunludur.

H) Federasyon bünyesindeki bütün ekonomik faaliyetlerin tek bütçe içerisinde toplanması esastır.

İkinci kısım

Kararlar ve işlemler

Birinci bölüm

Kararlar

MADDE 6

A) Yönetim Kurulu, gerçekleştirilecek her süreli etkinlikle ilgili olarak yapılacak gider ve varsa elde edilecek gelirle ilgili olarak önceden bir karar almak zorundadır. Gider, karardaki miktarı aşamaz.

B) Süreli etkinliklerin bilançosu, etkinliğin tamamlandığı tarihi takip eden ilk yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve kesinleştirilir.

C) Süreklilik arz eden faaliyetlerle ilgili olarak tekrar eden harcamalar için, başlangıç tarihinde veya yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında karar alınır. Bu tür harcamalar için özel yetkililer tayin edilebilir. Yetkilinin belirlenmediği koşullarda, bu yetki mali sekreter tarafından kullanılır.

D) Sürekliliği bulunan faaliyetlerle ilgili olarak yapılan giderler, ilk yönetim kurulu toplantısına sunulur.

E) Bir yönetim kurulu kararına dayanmaksızın yapılan gider, federasyon tüzel kişiliğini bağlamaz ve sorumlusuna rükû etme hakkı saklıdır. Keza, kararlaştırılmamış olduğu halde, tedbirsizlik, ihmal ve kusurdan kaynaklanarak yapılan faiz ve ceza ödemelerinden yetkilileri sorumlu olup, tazmin ile yükümlüdürler.

F) Bilançoda yer alan kalemlerin sayısının artırılması ancak yönetmelik değişikliği ile mümkündür. Dernekler bu tür değişiklik taleplerini federasyon yönetim kuruluna yazılı olarak iletirler. Yönetmelikte yapılacak değişiklik, tüm birimler için geçerlidir.

Derneklerin tasarrufu

MADDE 7

Dernek yönetim kurulları, bütçede yer alan kalemlere bağlı kalmak kaydıyla, çalışmalarını kolaylaştırmak ve hesap dönemi sonunda birleştirilmek üzere, kalemler için alt hesaplar oluşturabilirler.

İkinci bölüm

Hesap dönemi

MADDE 8

A) Hesap dönemi her yılın 1 Ocak günü başlar ve 31 Aralık günü sona erer.

B) Yeni açılan derneklerde bu dönem, derneğin kuruluş gününde başlar ve 31 Aralık günü sona erer.

C) Genel Kurul, farklı bir kararı önceden almamış ise sona eren hesap dönemlerini görüşerek sonuçlandırırlar ve gelecek dönemin bütçesini görüşürler. Devam eden dönemin bilançosu ve tahmini bütçesi görüşülmez.

Üçüncü bölüm

İşlem ve muhasebe kayıtları

MADDE 9

A) Muhasebedeki tüm kayıtların belgeye dayandırılması zorunludur.

B) Kayıtlarda imkânların el verdiği ölçüde farklı kalemler için ayrı belgeler düzenlenir.

C) Şu kadar ki, farklı kalemlere ait bilgilerin aynı belgede yer alması, bilgilerin ait oldukları fasıllara, yazılmasını engellemez ve fasıllara yapılmış kayıtların toplamının belge üzerindeki tutara eşit olmasına dikkat edilir.

D) Gidere konu edilen belgenin, ya federasyon tüzel kişiliği adına düzenlenmiş olması ya da adına belge düzenlenen kişinin federasyon yetkili veya sorumlusu olması ve konuyla, belge arasında bir karar ile ilişki tesis edilir ya da isimsiz düzenlenmiş bir belge ise belgenin arka yüzünde harcamayı yapan veya yapılmasına karar veren yetkili veya görevlinin isim ve imzasının bulunması zorunludur. 

E) Gelirlerinin tahsilinde alındı belgesi kullanılır. Alındı belgeleri, mevzuat göz önünde bulundurularak, yönetim kurulu tarafından bastırılır.  Bankalarca, gelirle ilgili yapılan işlemlere ilişkin düzenlenmiş olan dekontlar alındı belgesi hükmündedir.

 F) Alındı belgeleri yönetim kurulu kararıyla belirlenen ve yetkilendirilen kişiler tarafından kullanılabilir. Bu kişilerin, tahsil etmiş oldukları paraları 30 günlük süre içerisinde dernek yetkilisine veya banka hesabına teslim etmeleri zorunludur.

G) Muhasebe kayıtları vs. belgeler, 5 yıl süreyle saklanır.

Üçüncü kısım

Bütçe

MADDE 10

Bütçe gelir ve gider kalemleri ile defter kayıtlarına göre gelir veya gider olarak kabul edilmediği halde kasa ve banka kayıtları itibarıyla yapılan zorunlu işlemler, işletme defterlerinin gelir ve gider taraflarına yazılan işlemler alacak-borç avans unsurlarından meydana gelmektedir.

Birinci bölüm

Gelirler

MADDE 11

A) Aidat:

Her üye dernek, yıllık aidatını, yıl içerisinde öder. Derneklerin aidatları, federasyon genel kurul kararıyla belirlenen miktarlara uygun alınır. Genel kurul kararları eski borçlar için de, geçerlidir. Küsurat, tedavülde bulunan en küçük paraya erişecek kadar yukarıya yuvarlanır.

B) Proje gelirleri:

Müştereken veya tek başına federasyonun gerçekleştireceği iş, etkinlik veya faaliyetler karşılığında, taahhüt altına girerek gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarından sağladığı gelirlerdir.

C) Katkı payı:

Kar amacı bulunmayan, tüzükten veya yetkili organların almış oldukları karar ile ön görülen hizmet için üye ve yararlanıcılardan federasyonca alınan paralardır.

D) Koşullu bağışlar:

Federasyon tüzüğünde ön görülen amaç ve çalışma konularından birisiyle ilgili yönetim kurulu kararıyla şarta bağlanmış olarak parayı verenin yararlanamayacağı bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için alınan gelirlerdir.

E) Koşulsuz bağışlar:

Bir yükümlülük doğurmayan veya taahhüt karşılığı olmayan gerçek ve tüzel kişilerden alınan paralardır.

F) Menkul kıymet Gelirleri:

İhtiyaç dışı taşınır malların satışından elde edilen gelirler ile tasarruf amacıyla alınmış olan altın, bono, tahvil, döviz, fon, hisse senedi v.b. yatırım araçlarının satışından elde edilen gelirler.

G) Faiz geliri:

Daha çok tasarruf amacıyla federasyon parasının belirli sürelerle değerlendirilmesi karşılığı alınan, faiz, repo gibi süreye bağlı olarak elde edilen gelirlerdir.

H) Taşınmaz gelirleri:

Federasyona ait ve tapuda tescilli bulunan taşımazların satışından elde edilen gelirler.

I) Kira gelirleri:

Federasyona ait taşınmazların veya taşıtların veya diğer emtianın bir bedel karşılığı kullandırılmasından elde edilen gelirler.

İ) Yardımlar:

Tarifi 2860 sayılı kanunla yapılmış yöntemlerle izne tabi olarak toplanan yardımlardan oluşan gelirler.

J) Tazminat ve cezalar:

Federasyon tüzel kişiliğine karşı meydana getirilen zararlardan ötürü zararı verenlerden alınacak paralarla, tüzel kişiliğin kurallarını ihlal eden kişiler için düzenlenmiş olan müeideler nedeniyle alınan paralar.

K) İşletme geliri:

Federasyon tarafından kurulmuş olan işletme, ortaklık ve şirketlerle, her türlü ticari faaliyette bulunan birimlerinin bilanço sonucunda oluşan karlarından, derneğe aktarılmasına karar verilenler.

N) Diğer gelirler:

Bütçede ön görülmediği halde federasyonun faaliyetleri nedeniyle elde edilen gelirler.

İkinci bölüm

Giderler:

1. Amaca İlişkin Giderler

Kültür giderleri

MADDE 12

A) Üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirme amaçlı hazırlanan, basılan bütün süreli ve süresiz yayınlar,

B) Federasyon bünyesinde kurulu bulunan kütüphane ve kitaplıklarla ilgili yapılan giderler,

C)İşitme engellilere yönelik ayrımcı uygulamaların ortadan kaldırılması için kamuoyuna yönelik yürütülen kampanyalar,

D) Toplumun özürlüler hakkında, özürlülerin ise kendilerini ifade etmeleri konusunda, ihtiyaç duydukları, bilgi ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılan giderler,

Bu fasıla dâhildir.

Sanat giderleri

MADDE 13

Günün koşullarına ve taleplere göre gerçekleştirilecek sanat etkinlikleri ile ilgili giderler, bu fasıldan karşılanır.

Eğitim giderleri

MADDE 14

A) Eğitime destek amaçlı kurslar,

B) Rehabilitasyon giderleri,

C) Konferans, Kongre, Seminerlere ilişkin giderler,

Bu fasıldan karşılanır.

Araştırma giderleri

MADDE 15

Tüzükte belirtilmiş olan amaç ve çalışma konularıyla, uygulamaları ve dernekler hukukundan kaynaklanan tüm araştırmalar için yapılan giderler,

Bu fasıldan karşılanır.

Hukuk giderleri

MADDE 16

A) Ayrımcılıkla ilgili karşılaşılan sorunlar ile çözümü konusunda gerekli hukuksal düzenlemelerin gerçekleştirilmesine ilişkin yapılan giderler,

B) Adli müzaheret temin edilmesi gereken üyeler ile engellilikten kaynaklı sorunları nedeniyle hukuksal destek sağlanan üyeler için yapılan giderler,

C) Federasyonun taraf olduğu itilaflara ilişkin yapılan hukuksal alandaki işlere dair masraflar,

D) İşitme engellilerin fırsat eşitliğine erişebilmeleri için yapılan faaliyetlere ilişkin giderler,

E) Özürlü mevzuatının geliştirilmesi, bu mevzuattan kaynaklı sorunların çözümü ve doğrudan mevzuat kaynaklı işlerle ilgili giderler,

Bu fasıldan karşılanır.

Sosyal yardımlar

MADDE 17

Yönetim kurulunun günün koşullarına göre belirleyeceği alanlarda, ihtiyaç duyan üyelere yapacağı yardımlar veya sağlanacak ayni yardımların teminine ilişkin giderler,

Bu fasıldan karşılanır.

Organ giderleri

MADDE 18

A) Federasyon ve dernekler genel kurullarının,

B) Federasyon ve dernekler yönetim kurullarının,

C) Federasyon etkinlik yürütme kurullarının,

D) Federasyon ve dernekler denetleme kurullarının,

E)Federasyon yönetim kurulu ve yönetim kurulunca görevlendirilen görevlilerin, yurt içi ve yurt dışı görevlerinden kaynaklanan giderleri

Ulaşım, giderleri ve yolda geçen süre dâhil olmak üzere, konaklama olmaksızın etkinlik gün sayısı kadar günlük harcırah birinci dereceden devlet memuru yasal harcırah bedeli esas alınarak ödenir. Ayrıca konaklama gideri ödendiği takdirde yasal harcırah 1/3’ü tutarında azaltılarak ödenmek üzere bu fasıldan karşılanır.

Üst kuruluş giderleri

MADDE 19

A) Türkiye Sakatlar Konfederasyonu aidatı ve muhtelif işlerine dair katılım payları,

B) Dünya Sağırlar Federasyonu aidatı ve muhtelif işlerine dair katılım payları,

C) Avrupa Sağırlar Birliği aidatı ve muhtelif işlerine dair katılım payları,

 D) Üst kuruluşların yetkili organlarının kararı gereği yerine getirilen faaliyetler,

D) Bu kuruluşlarda görev aldığı halde, şartları veya mevzuatı gereği masrafları karşılanmayan federasyon ve dernek temsilcilerinin giderleri,

Bu fasıldan karşılanır.

Katılım payları

MADDE 20

Kar amacı olmaksızın, , tüzükten veya yetkili organların almış oldukları karar ile ön görülen hizmet için federasyon ve derneklerce diğer birimlere ödenen ücretler,

Bu fasıldan karşılanır.

2. Yatırım ve finansman giderleri

Faiz giderleri

MADDE 21

Federasyon mal varlığının artırılması veya amacının yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan finansmanın temini nedeniyle yapılan giderleri kapsar.

Menkul kıymet giderleri

MADDE 22

Tasarruf amacıyla alınmış olan, altın, bono, tahvil, döviz, fon, hisse senedi, vb. yatırım araçlarının bedelidir.

Gelir temini amaçlı giderler

MADDE 23

Proje veya yardım toplama kanunu ya da benzeri yöntemlerle, derneğin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerçekleştirmekte olduğu etkinlikler nedeniyle (vergi/harçlar ve ücretler) dışında kalan giderleri,

Bu fasıldan karşılanır.

İşletme giderleri

MADDE 24

Kurulacak olan şirket, ortaklık, işletme vb. kar amaçlı müesseselerin işletme sermayeleri ile kuruluş ve desteklenmesine dair giderler,

Bu fasıldan karşılanır.

3. Genel giderler

İletişim giderleri

MADDE 25

A) Telgraf,

B) Sabit ve taşınabilir telefon görüşmeleri,

C) İnternet ve bağlantıları,

D) Kısa mesaj,

E) Görsel ve yazılı toplu iletişim araçlarının abonelikler dahil,

F) Haber kaynağı ve iletilmesi ile ilgili yeni teknolojiler, bunların kurulum, abonelik ve tesisat giderleri,

Bu fasıldan karşılanır.

Yakıt giderleri

MADDE 26

A) Mülkiyeti federasyonlara ve derneklere ait veya kiralanma yöntemiyle kullanılmakta olan ya da federasyon yönetim kurulu ve görevlilerine ait taşıtların yönetim kurulu kararına istinaden karşılanan yakıtları,

B) Ticari faaliyetler dışında kullanılan federasyon ve dernekler çalışma alanlarının ısınma ve aydınlanma gibi ihtiyaçları için kullanılan likit gaz, doğalgaz, elektrik vb. enerji kaynaklarının giderleri,

Bu fasıldan karşılanır.

Vergi ve harçlar

MADDE 27

Kaynağına bakılmaksızın doğan, kamuya ait tüm borç, vergi ve harçların giderleri bu fasıldan karşılanır.

Kırtasiye ve büro malzemeleri gideri

MADDE 28

Federasyon ve dernek merkezlerinde kullanılan, vasıfları bakımından demirbaş olarak kabul edilmeyen, kullanıldığı alan bakımından, tüzükte belirtilen amaçlardan birine tahsisli olmayıp, genele hizmet maksadıyla alınan tüm emtiaya ilişkin giderler, bu fasıldan karşılanır.

Temizlik ve su gideri

MADDE 29

İhtiyaç duyulan kimyasal maddeler dâhil olmak üzere, tüm temizlik malzemelerinin ve şehir şebeke suyunun giderleri bu kalemden karşılanır.

Kargo giderleri

MADDE 30

A) Mektuplar dâhil olmak üzere tüm kolilerin,

B) Bir yerden bir başka yere nakledilmesi gereken eşyanın taşınmasından doğan giderler,

Bu kalemden karşılanır.

Temsil ve ağırlama giderleri

MADDE 31

A) Tüzükte belirtilen bir amaca ilişkin olmadığı halde, tüzel kişiliğin varlığından dolayı gerçekleşen temsil ve protokol görevleri ile, bağlı ulaşım ve konaklama masraflarının,

B) Geleneklerin zorunlu kıldığı insan ilişkilerinin sonucunda gerçekleştirilen ikram, içecek, yiyecek, çiçek, konaklama vb. yükümlülüklerin giderleri,

Bu kalemden karşılanır.

MADDE 32

Federasyon ve dernek mekânlarının bulunduğu mahallerin yönetiminden ve idaresinden dolayı apartman site, iş hanı vb. yönetimlere ödenen avanslar bu kalemden karşılanır.

Bakım onarım giderleri

MADDE 33

Federasyon ve derneklerin taşınır taşınmaz bütün mallarının arızasından veya kullanımının gerektirdiği periyodik bakım ve tamirinden kaynaklanan masraflar bu kalemden ödenir.

Kira giderleri

MADDE 34

Federasyon ve derneklerin ikameti veya birden çok amacın gerçekleştirilmesi için kiralanan taşınmazlar ile taşıt ve emtiaya için ödenen giderler,

Bu fasıldan karşılanır.

4. Ücretler

MADDE 35

A) Hizmet karşılığı ödenen ücretler,

B) İstihdam edilen ücretli yöneticiler,

C) Prim karşılığı çalıştırılan kişiler,

D) İstisna akdiyle hizmet satın alınan kişiler,

E) yukarıdaki bentlerde sayılan kişilere ödenen sosyal yardım, yemek, yol vb. sosyal haklara ilişkin giderler bu fasıldan karşılanır.

Bu maddede sayılan giderlerden, her yüz metre karelik idari alan için çalıştırılan bir ofis elemanına, her iki yüz metrekarelik alan için çalıştırılan bir yardımcı hizmetliye, birden fazla kaleme ilişkin alanlar ile, gelir temini amacıyla çalıştırılan kişilerin tamamına yapılan ödemeler genel giderler faslından, bunun dışında kalanlar ise, işin dahil olduğu fasıldan veya ticari işletmelerden karşılanır.

5. Diğer giderler

Ceza tazminat ve faizler

MADDE 36

Nedenine bakılmaksızın, tüzel kişilik adına ihlal, kusur ve zararlardan doğan müeyyidelerin karşılanmasına dair giderler,

Bu fasıldan karşılanır.

Komisyon ve işlem masrafları

MADDE 37

Mevzuat, teamül ve uygulamalardan kaynaklanan federasyon ve dernekler adına yapılan işlemler nedeniyle ödenmesi zorunlu, ancak, alacaklısı kamu kuruluşları olmayan işlere ilişkin banka komisyonları, iş takip masrafları gibi,  giderler, 

Bu fasıldan ödenir.

Üçüncü bölüm:

Ticari defterlere göre gelir ve gider olarak kabul edilmeyen hesaplar.

Bina gideri

MADDE 38

Federasyonun ve derneklerin faaliyetlerini sürdürmek veya amacını gerçekleştirmek veya işletmelerinin ticari hedeflerinin gereği satın almak durumunda oldukları taşınmazların bedelleri bu fasıldan karşılanır ve finansman ve yatırım giderleri kalemine dâhil edilerek, işletme defterlerinin gider tarafına kaydedilir.

Demirbaş gideri

MADDE 39

Federasyonun ve derneklerin ihtiyacı olan tüm demirbaşların alımına ilişkin giderler bu kalemden karşılanır ve yatırım ve finansman giderleri kalemine dâhil edilerek, işletme defterlerinin gider tarafına kaydedilir.

Taşıt gideri

MADDE 40

Federasyonun ve derneklerin ihtiyacı olan ve ticari amaç taşımayan taşıtların alımı için yapılan giderler bu kalemden karşılanır, yatırım ve finansman giderleri kalemine dâhil edilerek, işletme defterlerinin gider tarafına kaydedilir.

Dördüncü bölüm

Alınan ve ödenen borçlar ile avanslar

Alınan borçlar

MADDE 41

Esas itibarıyla gelir olmadığı halde, hesaplara dâhil edilmesi nedeniyle işleme tabi tutulması gereken ve bütçeye eklenen alınan borçlar, işletme defterlerinin gelir tarafına kaydedilir.

Borç ödemeleri

MADDE 42

Finansman amacıyla alınan borçlarla sınırlı kalmak koşuluyla geri ödemesi yapılan borçlara ilişkin giderler bu fasıldan gösterilir ve işletme defterlerinin gider tarafına kaydedilir.

Avanslar.

MADDE 43

A) Federasyonun ve derneklerin herhangi bir işinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, yetkili ve görevlilerine verilen kısa vadeli paralar bu kalemde yer alır ve genel kurullarda görüşülen bütçelerde sunulmazlar, işletme defterlerinde gider tarafına kaydedilmek suretiyle gösterilen bu hesaplar yıl sonunda iade edilmediğinde, bilançoya alacaklar kaleminden dâhil edilirler.

B) Verilen avansların, işin gereği olarak, ya nakden, ya da harcama belgeleriyle iadesi halinde, kayıt işletme defterinin gelir tarafında gösterilir ve gider düzenlenen belgeler ve kalemleri üzerinden yapılır.

Dördüncü kısım

Çeşitli hükümler

Defterler

MADDE 44

A) İşletmeler ve federasyon ile kanuni zorunluluğu nedeniyle ticari defter tutmak zorunda olan dernekler, yevmiye, kebir ve demirbaş kayıt defteri ile döküm defterlerini ilgili yönetmelik ve tebliğleri doğrultusunda tutarlar.

B) İşletme defterlerini tutan derneklerin kayıtlarını:

1. Tasdikli defterlerinin tek numaralı sahifelerine giderleri, çift numaralı sahifelerine ise gelirleri kaydedilir.

2. Önceki yıldan devreden kasa ve banka mevcudu var ise bu tutar, defterin her yılın başında gelirlerin işlendiği sahifesinde gösterilir ayrıca önceki yıldan devreden eksi bakiye var ise bu da aynı biçimde giderlerin işlendiği sahifenin başında gösterilir.

3. Yılsonlarında ise banka ve kasa mevcudu ayrıntılı olarak giderlerin işlendiği sahifenin sonunda gösterilir, eksi bakiye de gelirlerin işlendiği sahifenin sonuna kaydedilir.

4. Bilanço veya döküm defterlerinde ise tek numaralı sahifelere gider fasılları, çift numaralı sahifelere ise gelir fasılları işlenir. Keza, banka ve kasa mevcutları gider fasıllarının altında eksi bakiyeler ise gelir fasıllarının altında gösterilir. Önceki yıldan devreden değerlerin işletme defterinde olduğu gibi bu deftere de kaydı yapılır. Devamında ise federasyon ve derneklerin alacakları ve iade edilmeyen avansların gelir tarafına nedenine bakılmaksızın doğmuş ve ödenmemiş olan borçlar da gider tarafına işlenir. Bilgisayar ortamında yapılan kayıtlar da eşdeğer olarak yasal çerçeve kapsamında yapılır.

5. Kayıtlarda işlem sıra numarasının konusunu evrakın tarih ve numarasının ödemenin kime yapıldığı veya kimden alındığının yer var ise ait olduğu faslının yer alması zorunludur.

Yürürlük

MADDE 45

İş bu yönetmelik, 8 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 46

İş bu yönetmeliği, federasyon ve üye dernekleri yönetim kurulları uygular ve yürütür.

TSMF 27. OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN HEYETİ – 10.12.2016

DİVAN BAŞKANI               DİVAN BŞK.YRD.               DİVAN KATİBİ                   DİVAN KATİBİ

Ertuğrul BURSA                ALPER GÜVENÇ                Umut TUFAN                    Cem AKTUNA

ONAY
07.01.2017
TSMF 27. Olağan Genel Kurulunun ……… sayılı kararı ve
TSMF  YK ……. tarih ve …… sayılı karar ile  Onaylanmıştır.

Ercüment TANRIVERDİ
TSMF YK BAŞKANI

Tığral MAKUL                        Cem AKTUNA                     Zeren KOÇ

Fatih ÖZYURT                        Gamze AĞCA                 Serkan KÖSEOĞLU

Ahmet ŞENTÜRK                              R. Murat DOKUMACI