Anasayfa / TSMF TÜZÜK

TSMF TÜZÜK

TÜRKİYE
SAĞIRLAR MÎLLÎ FEDERASYONU
ANA TÜZÜĞÜ

Madde 1- Federasyonun Adı ve Merkezi


Federasyonun Adı: Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu’dur.
Merkezi: İstanbul’dur.

Madde 2- Federasyonun Amacı ve bu Amacı Gerçekleştirmek için, Federasyonca
Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

a.) Amaç

Kanuna göre, İşitme konuşma engelli bireylere yardım amacı ile kurulmuş ve Federasyona üye olmuş Dernekler ile bu Dernek üyelerinin sosyal, ekonomik, kültürel, sportif, hukuki ve mesleki yönlerden topluma ve çalışma hayatına kazandırılması için, Anayasa ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde ortak hak ve menfaatlerini korumak, Federasyona bağlı Dernekler ile Konfederasyon ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamaktır.

b.) Çalışma Konuları ve Biçimleri


Federasyon ayni amaç ve gaye üzerine kurulmuş ilmi, içtimai, sosyal, kültürel, sanat ve turizm sahalarında çalışmalar yapmak maksadı ile merkezi Finlandiya da bulunan eski adı FEDERATION MONDIALE DES MUETS’İN yeni adı WORLD FEDERATION OF THE DEAF (WFD) üyesidir. İlgili meciilerden gerekli izinleri alarak üyesi olduğu bu teşkilatın, programları dahilinde yapılacak kongre, konferans, sempozyum ve diğer toplantılarında ülkemizi temsil eder.

—UNESCO, WHO ve benzeri uluslararası kuruluşlar ile amacı çerçevesinde iş birliği yapabilir.

—Ayni amaçla kurulmuş, işitme özürlü toplum için ülkemizin ihtiyaç duyduğu konularda faaliyet gösteren uluslararası sağır kuruluşları ile ilgili mercilerden izin alarak iş birliği yapabilir. Yurt dışında Temsilcilik açabilir.

—Türk Dünyası Sağırlar Birliği ve İslam Ülkeleri Sağırlar Birliği, Balkan, Avrupa ve Asya Sağırlar Birliği gibi faydası görülen kuruluşların ülkemiz önderliğinde kurulmasına girişimde bulunarak ortak faaliyetlerde bulunup bu kuruluşlara üye olabilir.

 —Sağır toplumu ile ilgili konularda uluslar arası kurum ve kuruluşların konferans, kongre, seminer ve her türlü kamplarını ülkemizde düzenleyebilir, etkiliklere ev sahipliği yapabilir.

—Gençlik, Kadın hakları, Türk İşaret Dili, Tercümanlık, Eğitim, Sağır hakları ve benzeri, sağır toplumu ile ilgili konularda organlar oluşturarak toplumsal gereksinimleri ve eksikliklerin izalesi konularında örgütler kurar, bu örgütlerin faaliyeti ve amaçlarını belirleme amacıyla hazırlanan yönetmelikler çerçevesinde organlarını ve yöneticilerini seçerek federasyon himayesinde faaliyette bulunur.

c.) Faaliyetleri

1.)Sosyal Faaliyetler

—İşitme engellilerin ruh ve bedensel gelişmelerini sağlayıcı, kişiliklerini geliştirici ve üretken bireyler olabilmelerini sağlayıcı tedbirler almak, bu konularda çalışmalar yapmak

—Düşkün ve kimsesiz işitme engelliler için bakım ve aş evleri kurmak, bu konuda resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak, platformlar oluşturmak.

—Üye derneklerin çalışmalarına yön vermek, gelişmelerine yardı etmek, zor durumda olan ve mali yönden faaliyetini sürdüremeyeceğini anlaşılan üye Derneklere imkânlar ölçüsünde yardımda bulunmak.

—Gelir temin etmek amacı ile menkul ve gayrimenkuller edinmek, gerektiğinde bunları kiraya vermek, satmak veya verimli şekilde işletmek.

—Gelir temin etmek amacı ile balo, eğlence, kermes, güzellik yarışmaları, sergi ve festivaller düzenlemek. Lokal, büfe ve diğer gelir getirici tesisler açmak işletmek.

2.) Eğitim Faaliyetleri

—Eğitim çağındakiler başta ve daha büyük yaştaki işitme engelli bireylerde dâhil olmak üzere, modern eğitimleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konuda ulusal ve uluslar arası toplantılara katılmak, ihtiyaç görülen hallerde bu gibi toplantıların ülkemizde yapılmasını sağlamak.

—İşitme engellilerin iletişim kaynağı olan işaret dilinin ulusal ve resmi düzeyde kabulünün, yaygınlaştırılmasının ve yürürlüğe konulması hususunda Devlet nezdinde girişimlerde bulunmak bu amaçla yapılacak çalışmalara katılmak ve destek vermek.

—İşaret dili eğitmenleri ve Tercümanlarının yetiştirilmesi ve görevlendirilmeleri ile her türlü girişimlerde bulunmak, bu konularda toplumu bilinçlendirmek amacı ile kitap, yazılı neşriyat, video, kaset, Web siteleri vs. kanallar ı ile kitle iletişiminin yaygınlaşmasını sağlamak.

—Çeşitli sorunlar nedeni ile tahsiline devam edemeyen, ilgili sınavları kazanarak okumak isteyen yetenekli işitme engelli gençler için imkânlar nispetinde burs imkânları yaratmak vermek.

—İmkânlar nispetinde işitme engelli okullara aynî ve nakdi yardımda bulunmak.

 —İşaret dili hakkında yapılacak her türlü çalışma v.b. eylemler federasyonun Türk İşaret Dili Kurulu kararı ile uygulanır. Uygulamalar, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Türk İşaret Dili Kurulu Yönetmeliği (10.12.2016 tarihli genel kurul ile yenilenmiştir) çerçevesinde gerçekleşir.

3.) Kültür, Sanat, Turizm, Kadın ve Gençlik Faaliyetleri

—Üye Dernekler arasında sanat, kültür, turizm ve gençlik konularında faaliyette bulunmak. Tiyatro ve Folklor Milli ekiplerini kurmak, Yarışmalar ve organizasyonlar düzenlemek.

—İşitme engellilerin ulusal ve uluslararası gençlik faaliyetlerine katılmaları için gerekli çalışmalar yapmak, toplantı ve seminerler düzenlemek veya bu konularda yapılacak yurt içi ve yurt dışı toplantı ve organizasyonlara katılmak.

—Turizm sahasında ülkemizin tarihi eserlerini ve tabii güzelliklerini tanıtıcı broşürler, dergiler ile CD’ler hazırlamak dağıtmak.

—Yurt dışından gelecek işitme engelli kişilere ve topluluklara turizm sahasında rehberlik ve tercümanlık hizmeti vermek.

 —Gençlik faaliyetleri, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Gençlik Meclisi Yönetmeliği (10.12.2016 tarihli genel kurul ile yenilenmiştir) çerçevesinde gerçekleşir.

—Kadın faaliyetleri, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Kadın Meclisi Yönetmeliği (10.12.2016 tarihli genel kurul ile yenilenmiştir)  çerçevesinde gerçekleşir.

4.) Hukuk Faaliyetleri

—Anayasamızın ve kanunların ve Avrupa insan hakları Beyannamesinin öngördüğü çerçevede işitme engelli bireylerin her türlü hukuksal sorunlarının yargıda ve Devlet nezdinde çözüme kavuşturulması için gerekli girişimlerde bulunmak, destek vermek.

—İşitme engelli bireylere hizmet veren üye Dernekler ile işitme engelli bireylerin istismarlarını önleyici tedbirler almak, istismarcı kişi ve kuruluşlarla mücadele etmek.

5.) Medya ve Web Sitesi Faaliyetleri

Federasyon yukarıda belirtilen amaç ve faaliyetlerini kamuoyuna ve yurt dışı üyesi olunan kurum ve kuruluşlara duyurmak ve bu kuruluşların yayınlarını izlemek üzere gerekli elektronik sistemleri kurar ve takip eder. Bu konularda çeşitli programları hazırlar veya yazılı görsel medya tarafından yayınlanmasını sağlar.

 Madde 3– Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Federasyon üyeliği üç kategoridedir.

3.1-Asil üye,

3.2-Onursal üye,

33- Bireysel üye.

3.1 Asli üyelik,

Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, “Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Üye Dernekler Yönetmeliği”nin ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve sağır bireylere yönelik faaliyet amacı ile kanuna göre kurulmuş her dernek bu federasyona üye olma hakkına sahiptir.

Federasyona katılmak isteyen dernek bir dilekçeyle yönetim kuruluna başvurur. Asil üyelik için başvuran dernek dilekçesiyle birlikte aşağıdaki belgeleri de verir.

3.1.1- Federasyon tüzüğüne uygun dernek tüzüğü, (EK: dernek tüzüğü örneği)

3.1.2- Genel Kurul kararı,

3.1.3- Varsa, Kamuya yararlı Dernek olduğunu gösterir belge,

3.1.4- Derneğe kayıtlı üyelerini gösteren liste. (Bu listede Sağır üyeler belirtilmiş olmalıdır.)

3.1.5- Katılma payını federasyon hesabına ödediğine dair belge.

3.1.6- Federasyona üye olmak üzere müracaat eden dernekler, aynı amaçla faaliyet gösteren başka bir federasyona üye olamazlar. Benzeri amaçlı farklı federasyona üye olan dernekler başvurularında diğer federasyondan ayrıldıklarını belirten evrakı ibra etmek zorundadırlar.

3.2 Onursal üyelik,

Federasyona maddi veya manevi büyük destek veren kişiler ve/veya kurumlar ile bir dönemden fazla başkanlık yapan eski başkanlara yönetim kurulu kararıyla Onursal üyelik payesi ve sertifikası verilir.

Onursal üyeler aidat ödemezler, oy hakkı olmaksızın genel kurul toplantılarına katılabilir, görüş ve önerilerini söyleyebilirler.

3.3 Bireysel üyelik,

Federasyonun faaliyetlerine katılmak veya bu faaliyetlerden haberdar olmak isteyen kişiler yönetim kurulu tarafından kabul edildiklerinde aidat ödeyerek üye olabilirler,

Bireysel üyeler söz ve oy hakkı olmaksızın genel kurul toplantılarına katılabilirler.

Üyeliğe kabul veya reddin hükmü:

Federasyon Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme yapılarak, bu konu karara bağlanır ve başvuru yapan dernek veya kişiye üyeliğinin kabulü veya reddi şeklinde sonuç yazı ile bildirilir. Derneklerin üyeliğe kabulü ise, yönetim kurulu tarafından ön kabul, Başkanlar Divanı toplantısında değerlendirilerek kesin kabul şeklindedir. Üyeliğe kabul edilmeyen derneğin katılma payı 30 gün içerisinde iade edilir.

Madde 4 – Üye Derneklerin Hak Ve Yükümlülükleri:

Üye derneklerin hakları:

1. Delegeleri aracılığıyla Genel Kurula ve yönetim organlarına katılmak.

2. Federasyonca yürütülen çalışmalardan yararlanmak,

3.Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen şekiller çerçevesinde Federasyon çalışmaları hakkında bilgi edinmek, belgeleri incelemek, görüş ve eleştirilerde bulunabilmek.

Üye derneklerin yükümlülükleri:

1. Federasyon tüzüğüne ve yetkili organlarca alınacak kararlara uymak,

2. Mali yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmek,

3. Federasyon yönetim kurulunun gerekli gördüğü haller dışında yılda bir kez çalışmaları hakkında rapor vermek,

4. Yeni üye olan ve üyeliği düşen dernekler hakkında, kesinleşme tarihinden itibaren 45 gün içerisinde belgeleriyle birlikte Federasyon başkanlığına bildirmek.

5. Yıllık dernekler beyannamesinin bir suretini federasyona göndermek.

Dernek üyelerinin diğer derneklerin tesislerinden faydalanması

Üye derneklere ait sosyal tesisler ve lokaller, diğer dernek üyelerine açıktır. Ancak huzur bozucu davranışları bulunan ve tesislerde olay çıkartanlar ilgili dernek yönetimce tesis ve lokallere bir daha alınmazlar.

Madde 5- Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Ancak; dernekler için dernek genel kurulunun 2/3 ekseriyet oyu ile karar alınması şarttır. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üye derneğin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 6– Üyelikten Çıkarılma

Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Federasyon tüzüğü ve yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen en az iki yıllık aidatını ödeyemeyen dernekler uyarılır, uyarı tarihinden itibaren 45 gün içinde aidatlarını yatırmaları istenir, talimatı yerine getirmeyen dernekler tekrar uyarılır ve ikinci uyarıyı takip eden 45 gün içinde aidatlarını yatırmayan dernek üyelikten çıkarılır.

4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Federasyonun tüzükte belirtilen amacının gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranış ve faaliyetlerde bulunmak,

7-Kanun hükümlerine göre, mahkeme kararı ile kapatılan, fesih ve infisah eden dernekler,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Federasyon üyeliğinden çıkartılan derneklerin federasyon organlarında görevli delegeleri, federasyon yönetim kurulu kararı ile yapılacak ilk yapılacak genel kurula kadar bu görevlerine devam ederler. Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 7– Federasyon Organları

Federasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

4-Dernek Başkanları Kurulu

5-Gençlik Meclisi Kurulu

6- Kadınlar Meclisi Kurulu

7- Türk işaret Dili (TİD) Kurulu

8- Disiplin Kurulu.

 Madde 8– Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve

Toplantı Usulü

Genel Kurulun Kuruluş Şekli

Genel kurul aşağıda belirtilen delegelerin toplanması ile teşkil edilir

a.) Üye derneklerin tespit ederek, Federasyona bildirdiği 3’er kişilik tabii delegeleri, Üye derneklerden Federasyon aidat borcu olanların delegeleri, genel kurula dinleyici olarak katılma hakkına sahip olmakla beraber söz alma ve oy kullanma hakkı yoktur. Bunun için borcu olan derneklerin üyelik aidatlarının tümünü eksiksiz olarak ödemiş olması şarttır. Üye aidat borcu olan dernek federasyon genel kurul tarihinden 30 gün önce aidat borçlarını ödemek zorundadır. Kongrenin yapıldığı yıla ait aidatta buna dâhildir.

 b.) Federasyon organlarından Kadınlar Meclisi Kurulu, Gençlik Meclisi ve TİD Kurulu temsilcileri birer delege ile oy hakkı olmaksızın genel kurula katılabilir.

c.) Bireysel ve Onursal üyeler talep ederlerse genel kurula dinleyici olarak oy kullanma ve söz hakkı olmaksızın genel kurula katılabilirler.

d.) Genel Kurul ile ilgili diğer detaylar ve derneklerin riayet göstermeleri gereken hususular Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Genel Kurul Yönetmeliğinde (10.12.2016 tarihli genel kurul ile yenilenmiştir) belirtildiği gibidir.

Toplanma Zamanı

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üye derneklerden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ekim ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üye derneklerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üye derneği genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Dernekler, federasyon genel kurulunda yukarda belirtilen sayıda delege ile temsil edilir. Delegeler kendi derneklerinin genel kurulunda seçilerek, seçimi izleyen 30 gün içinde federasyona yazı ile bildirilir. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler, en az on be ş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı olarak gazete ilanı, posta ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğun katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantıda yönetim ve denetim kurullarının raporlarının okunması ile diğer konuşmaların delegeler tarafından anlaşılabilmesi için işaret dili ile yapılan konuşmaların sesli şekle tercüme edecek, işaret diline vakıf, ehliyetli ve duyar/konuşur bir tercüman görevlendirilir.

Madde 9 – Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının delegeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylamadır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararı, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üye derneklerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile üye derneklerin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 10 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Federasyon organlarının seçilmesi,

2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Federasyon ve federasyona üye dernekler için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya federasyona ait mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7- Federasyon federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Federasyon uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

9- Federasyon fesih edilmesi,

10-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

11-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

12-Konfederasyon genel kurulunda federasyonu temsil edecek delegeleri nispi temsil sistemine göre seçmek,

Genel kurul, federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 11– Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu dokuz (9)  asil ve dokuz (9) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, mali sekreter ve üyeleri belirler.  Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Federasyon başkanlığına aday olacak kişi veya kişilerin kongreden en az 15 gün önceden, Federasyon başkanlığına yazılı olarak müracaat’ta bulunması ve aday olmak için, Üye derneklerin giriş ödentisi olan ücretin 2 katı tutarında adaylık ücretini federasyon hesabına yatırdığını belgelemesi şarttır. Başkan adayları seçimi kaybetmeleri halinde yatırılan bu adaylık ücreti geri iade edilmez ve federasyon hesabına hibe olarak kayıt edilir.

Federasyon Yönetim Kurulunun Teşkili

1- Genel Başkan

2- Başkan Yardımcısı

3- Genel Sekreter

4- Mali Sekreter

5- Üye 

6- Üye

7- Üye

8- Üye

9- Üye

Genel Başkanının Görev ve Yetkileri

1-Federasyonu özel ve tüzel kişiler ile kamu ve hukuki merciler önünde temsil etmek,

2-Yönetim Kurulu ve Dernek Başkanları Kuruluna başkanlık etmek ve toplantıya çağırmak,

3- Federasyon adına kamuoyuna ve basına açıklamada bulunmak,

4-İdari konularda genel sekreter ile mali konularda mali sekreter ile birlikte imza atmak,

5-Yönetim kurulunca kararlaştırılan ve derneklerle birimlerinin denetimi amacıyla oluşturulan komisyon ve kurullara başkanlık etmek,

6-Üye derneklerin Genel Kurullarına katılmak veya temsilci göndermek.

Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

1-Başkanın bulunmadığı zamanlarda, başkanın 3 günlük yokluğunda başkanın yazılı talimatıyla, daha uzun süre yokluğunda ise, yönetim kurulunun kararı ile başkanın görev, yetki ve mesuliyetini yüklenmek. Başkanın dönüşünde başkana faaliyeti hakkında yazılı rapor vermek.

2- Genel başkanın talimatlarını yerine getirme ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

3- Temsil yetkisi verilmek şartı ile Başkanın bulunmadığı zamanlarda, başkanın yetki ve sorumluluklarını üstlenerek, Federasyonu temsil etmek.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

1- Federasyonun bütün yazışmalarını yürütmek,

2- Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve üyelerine göndermek,

3- Federasyon bünyesinde istihdam edilen tüm personelin özlük işlerini yürütmek,

4- İdari yazışmaları hazırlatmak, başkana imzalatmak,

5-Yönetim Kurulu ve Dernek Başkanları Kurulu toplantı tutanağını tutmak veya karar defterini tanzim etmek ve imzalatmak,

6- Gelen ve giden yazıları dosyalamak ve deftere yazmak,

7- İşitme engelliler ile ilgili güncel bilgileri ve basın haberleri takip etmek ve üye derneklere internet veya başka haberleşme vasıtaları ile haber vermek,

8-Federasyonla dernekler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

Mali Sekreterin Görev ve Yetkileri

1-Federasyonun mali faaliyetlerini organize eder,

2-Banka işlemlerinde genel başkan ile birlikte imza verir,

3-Muhasebe kayıtlarını günlük takip eder, aylık olarak düzenler,

4-Üye kayıt defterini tanzim eder.

5-Başkan ve Mali sekreterin denetiminde karara bağlanan her türlü ödemeyi fatura veya eşdeğeri evrak karşılığında ödeyip ödeme tablolarını bir ayı geçmeyecek periyotlarla düzenler.

Diğer Üyelerin Görevleri Aşağıda Belirtilen hususlarda yönetim kurulu kararı ile dağıtılır,

1- Üye Dernekler arasında Sanat, Kültür, Turizm ve Gençlik konularında faaliyette bulunmak.

2- Tiyatro ve Folklor Milli ekiplerini kurmak, Yarışmalar ve organizasyonlar düzenlemek.

3-İşitme engellilerin ulusal ve uluslararası gençlik faaliyetlerine katılmaları için gerekli çalışmalar yapmak, toplantı ve seminerler düzenlemek veya bu konularda yapılacak yurt içi ve yurt dışı toplantı ve organizasyonlara katılmak.

4- Turizm sahasında ülkemizin tarihi eserlerini ve tabii güzelliklerini tanıtıcı broşürler, dergiler ile CD’ler hazırlamak dağıtmak.

5- Yurt dışından gelecek işitme engelli kişilere ve topluluklara turizm sahasında rehberlik ve tercümanlık hizmeti vermek.

6- İşitme engellilerin eğitim ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli okul, okul öncesi yaygın eğitim çalışmalarını araştırmak, incelemek ve bu hususta yönetim kuruluna rapor hazırlamak,

7- Mevcut eğitim programlarındaki eksiklikleri gidermek, eğitim çağındaki işitme engellilerin karşılaştıkları problem ve zorlukların kaldırılması için gerekli çalışmalarını ve gerektiğinde ilgili mercilerle yazışma ve görüşme yapmak,

8- İşitme engellilerin diğer fertlerle aynı haklara sahip olabilmeleri için araştırma ve çalışmalar yapmak,

9- Yayınlar çıkarmak; konferans, sempozyum, seminer ve panel gibi eğitici ve bilgilendirici organizasyonlar düzenlemek,

10- Türk İşaret Dili ile ilgili kitap ve materyallerin basım ve yayınında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliğinin yapılması ve neticelendirilmesini sağlamak,

11- İşitme engelliler için istihdam ve uyum araştırmalarını yapmak ve yönetim kuruluna sunmak,

12- İşitme engellilerin istihdam alanında karşılaştıkları güçlükleri ve problemleri kaldırmak için çalışma yapmak, çalışabilecekleri iş ortamlarını araştırmak ve bu konuda anketler ve raporları hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,

13- İşitme engellilere iş olanaklarını sağlamak ve işitme engelli eleman arayan kuruluşları derneklere haber vermek,

14- İşitme engelli işaret dili eğitmenleri ve tercümanları yetiştirmek,

15- Bu alanlarda güncel bilgileri ve basın haberleri takip etmek ve üye derneklere haber vermek üzere Genel Sekretere bilgi vermek,

16- Konu ile ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koymak.

17- TİDBO’NUN çalışmalarını takip etmek eksik ve aksaklıkları genel başkana ve yönetim kuruluna getirerek çözüme kavuşturmak.

18-Federasyonun amacı doğrultusunda yapılacak ulusal ve uluslar arası Toplantı, Seminer, sempozyum, balo, tiyatro, eğlence, gösteri, yürüyüş ve etkinlik organizasyonlarında federasyon başkanına bilgi vererek gerekli izin ve her türlü resmi ve özel işlemi yaparak etkinliklerin gerçekleştirilmesi,

19-Kadın, Gençlik, Eğitim, TİD faaliyetlerini Yönetim kuruluna, üye derneklere, kişilere, medya ve kurumlara duyurmak, web sitesinde yayınlamaktan sorumludur. Kurulların ve derneklerin faaliyetlerini yönetim kuruluna, başkanlar divanına rapor etmek.

Madde 12- Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Federasyonda iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu iç denetim yapabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Gerekli hallerde genel kurul tarafından inceleme ve araştırma komisyonlar ı kurabilir. Bu denetimler, Denetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konulan doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır, Federasyon Yönetim kurulu veya başkanlar divanı toplantılarına bir üye ile katılabilir.

Madde 13- Konfederasyon Delegeleri Seçimi ve Görevleri

Konfederasyon delegeleri, Federasyonun Genel Kurulu’nda Konfederasyon tüzüğünde belirtilen sayıda delege arasından asil ve yedek olmak üzere seçilir ve seçimi izleyen 30 gün içinde bir yazı ile Konfederasyon Başkanlığı’na bildirilir. Asil delegelerden herhangi birinin mazereti halinde, yerlerine yedek delegeler görevlendirilir.

Federasyon’un ve işitme engelli bireylerin hak ve hukukunu korumak, Konfederasyon Yönetim Kurulu’nda bu konularda alınacak kararlarda Federasyon’un her türlü hak ve hukukunu korumak ve Federasyon’a zarar verecek kararların alınmasına engel olmakla yükümlüdürler.

Madde 14 – Dernek Başkanları Kurulunun Teşkili, Toplantı Usulü, Görevi ve Yetkileri

Toplantı usulü Federasyon yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde veya acil toplantı gerektiren bir sebebin ortaya çıkması ile federasyona üye derneklerden 1/5 yazılı isteği üzerine yönetim kurulunun tespit edeceği yer ve zamanda toplanır. Toplantının yapılabilmesi için üye dernek temsilcilerinin salt çoğunluğu şarttır. Başkanlar kurulu kararları, federasyon karar defterine yazılır, alınan kararlar yönetim kuruluna yol gösterici ve tavsiye mahiyetinde olur. Başkanlar Kurulunun yılda üç (3) kez olmak üzere 4 ayda toplanması federasyon ve dernekler koordinasyonu açısından yararlı olacağından bu şekilde yapılması gerekir.

Madde 15- Disiplin Kurulu

Genel Kurulca seçilen 3 Asil ve 3 Yedek üyeden oluşur. Bir dernekten en fazla bir delege görev alır. Disiplin kurulu görev ve yetkileri federasyon tüzüğü ve ilgili yasalar çerçevesinde belirlenir. Cezai müeyyideler ise Disiplin kurulu kararıyla, Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre uygulanır. Kararlara itiraz merci, Genel Kurul’dur.

 Madde 16- Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynaklan aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üye derneklerden giriş ödentisi olarak 300,- TL, yıllık olarak ta 200.- TL aidat alınır. Üye dernek isterse 3, 6 veya 12 aylık olarak peşin ödeyebilir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, (EK: Yardım Toplama Genelgesi”)

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar

7-Devlet bütçesi ve fonlarından alınacak yardımlar,

8-Faiz gelirleri,

9-Menkul kıymetler ve gayrimenkullerden elde edilecek gelirler

10-Federasyonca yapılacak piyango, broşür, takvim, kitap ve her türlü el sanat eserlerinden sağlanan gelirler,

11-Tiyatro, film, müzikal, halk oyunları, dans gibi sahne oyunların gösteriminden elde edilecek gelirler,

12-Sponsor ve reklâm gelirleri.

13-Federasyon ve üye derneklerin mali çalışmaları Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Mali İşler Yönetmeliği talimatları doğrultusunda gerçekleşir.

 14-Hakiki şahısların yapacağı her türlü nakdi yardım, teberru, şartlı ve şartsız hibeler, vasiyete bağlı para, menkul ve gayrimenkuller,

15-Gaye ve amacı benimseyerek diğer hayır derneklerinin yapacağı yardımlar

16-Yurtiçi ve yurtiçi yardım organizasyonlar ile kampanyalardan elde edilecek gelirler.

17- Banka Kredisi ile temin edilecek gelirler.

Madde 17 – Federasyonda Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları;

Federasyonda, isletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 500 Bin TL’Yİ aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur.

Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu karan ile bilânço esasına göre defter tutulabilir. Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlan tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak katılan derneklerin adları, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üye derneklerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarlar bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası He bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyalan dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabi Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzalar ı ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

l-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan Önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16′da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 18 – Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17′de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont tutan kadar alındı belgesi düzenlenir. Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yap ılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94′üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13′te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14′te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK 15′te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Federasyon görevlileri ve ücretleri

Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, her türlü yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından onaylanan “Mali İşler Yönetmeliği”ne göre tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez. Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından “Mali İşler Yönetmeliği”ne göre tespit olunur.

Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17′de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19′da örneği bulunan”) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki say ı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 19- Beyanname Verilmesi

Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21′de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Federasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Federasyon başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 20 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeli ği EK 3′te sunulan) 5 Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26′da sunulan “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4′te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu karan örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Federasyonun görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23′de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde federasyon merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24′te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25′te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 21- Federasyonun iç Denetimi

Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 22- Federasyonun Borçlanma Usulleri

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynaklan ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 23- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir, Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekti olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3′ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 Madde 24- Federasyon Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine maaş verilmesi

Yasa Hükmü Gereğince Kamu görevlisi olmayan yönetim ve denetim kurulu üyelerine ücret verilmesi iki şekilde olur.

a.) Mevzuat hükümlerine göre, her toplantı için huzur hakkı verilmesi. Veya:

b.) Kanunun ön gördüğü sınırları aşmamak üzere ve genel kurulca tespit edilecek aylık ücret verilmesi şeklinde olur. Bunlardan hangisinin uygulanması gerektiği ise, genel kurul kararı tespit edilir.

Madde 25- Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih karan verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa mallan paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, üye dernekler arasında ve nispi üye oranına göre dağıtılır. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

1-Ercüment TANRIVERDİ (Yönetim Kurulu Başkanı)

2-Tığral MAKUL (Başkan Yardımcısı)

3-Cem AKTUNA (Genel Sekreter)

 4-Serkan KÖSEOĞLU (Mali Sekreter)

 5-Zeren KOÇ (Üye)

 6-Fatih ÖZYURT (Üye)

 7-Gamze AĞCA (Üye)

8-R.Murat DOKUMACI (Üye)

 9-Ahmet ŞENTÜRK (Üye)

Yürürlülük

İşbu tüzük 25 (yirmi beş) asil madde ve 1 (bir) geçici maddeden oluşmak üzere, 09.11.2013 tarihli Federasyon Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilmiş olup, ilgili makamca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Geçici Madde

İşbu tüzükte belirtilen maddelerden herhangi biri ilgili makamlarca değiştirilmesi istenildiğinde, söz konusu değişiklikleri yapmaya Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. Çıkarılması veya düzeltilmesi istenildiğinde, yapılacak değişiklik için Federasyon Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.