Anasayfa / TÜRK İŞARET DİLİ KURULU YÖNETMELİĞİ

TÜRK İŞARET DİLİ KURULU YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SAĞIRLAR MİLLİ FEDERASYONU
TÜRK İŞARET DİLİ KURULU YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1

Türk İşaret Dili Kurulunun amacı; eğitim (özel eğitim, uzaktan eğitim vb.) , dilbilimi (işaret dil bilimi, uygulamalı dilbilimi) ve beşeri bilimler ile sosyal çalışmalarla (sosyoloji, siyaset, psikoloji, işletme vb.) ilgili diğer konular dahil, özellikle işitme engelli toplulukların olumlu gelişimine yönelik hayati derecede önemli konularda, gelişmekte olan ülkelere özel bir dikkat sarfederek dünya çapında işitme engelli insanlara yönelik eğitimi ve ilgili akademik araştırmaları desteklemektir.

KAPSAM

Madde 2

Bu yönetmelik Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Türk İşaret Dili Kurulunun kuruluşunu, organlarını, amaçlarını, yönetim ve çalışma ilkelerini kapsar.

TANIMLAR

Madde 3

Bu yönetmelikte geçen;

Federasyon                   : Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu’nu,

İşaret Dili Kurulu          : Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Türk İşaret Dili Kurulunu (TİDK)

Komisyon                    : Genel Kurul Üyelerinden Oluşan ve belli konularda çalışma yapan

  İşaret Dili Kurulunu, ifade eder.

TÜRK İŞARET DİLİ KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 4

Türk İşaret Dili Kurulu, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu bünyesinde bir birimdir. Yönetim Kurulu ve alt komisyonlarda görev alacak kişiler Federasyon bünyesinde bulunan derneklerin belirleyeceği kişilerden oluşur. Kamu kurum ve kuruluşları ile STK ve ilgili birimlere Türk İşaret Dili Kurulunun vizyon ve misyonunun anlatılması Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu tarafından yapılacaktır.

TİDK Yönetim Kurulu herhangi bir sebepten oluşmaması durumunda TSMF Yönetim Kurulu kararı ile bir başkan ve yönetim kurulu belirlenir. TİDK için  belirlenen bu geçici yönetim kurulu genel kurula hazırlar. Bu süreçte ihtiyaç görülen faaliyetler de yine belirlenen geçici yönetim kurulunca uygulanır.

TSMF TİDK Genel Kurulu aşağıda belirtilen şartlarda oluşacağı gibi, görev süresi dolmasının ardından yada Olağanüstü Toplanma şartları oluşmasının ardından TSMF tarafından genel kurula davet edilir. Bu davete TSMF Üye tam sayısının yarısından bir fazlası katılım göstermesi halinde genel kurul oluşur. İlk Genel Kurul Çağrısı için 30 gün önceden ilan yapılır. Genel Kurul davetine ilk çağrıda yeterli geri dönüş olmaması durumunda 30 günlük sürenin dolmasını takip eden ilk iş gününde 15 gün içinde cevap beklemek üzere ikinci ilan yapılır. İkinci ilan neticesinde de yeterli katılım gerçekleşmemesi durumunda TSMF Yönetim Kurulu katılım bildirimi yapan dernekleri toplayarak ya da bu katılımı yetersiz görmesi durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile Görevlendirme ile TSMF TİDK Yönetim Kurulunu oluşturur.

TÜRK İŞARET DİLİ KURULUNUN AMACI

Madde 5

Türk İşaret Dilinin geliştirilebilmesi için ilgili birimlerle irtibata geçme, danışmanlık yapma ve dilin hiçbir şekilde zarar görmemesi konusunda hukuken korunabilmesi amacıyla kurulmuştur.

Bu kapsamda;

1. Türk İşaret Dilinin gelişimi, eğitimi, eğitici ve tercümanlarını yetiştirme konularında sorumlu birim olarak görevlerini yerine getirmek.

2. Eğitim Materyalleri, eğitici ve tercümanları yetiştirme müfredatlarını belirlemek.

3. Müfredatlar doğrultusunda işaret dili kurslarının, işaret dili öğretmeni ve tercümanı yetiştirme programlarının açılmasına yetkili birim olarak izin vermek, görev alacak eğitmenleri belirlemek.

4. Türk İşaret Dilinin geliştirilmesi konusunda akademisyenlerle, görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bu konuyla ilgilenen Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapmak

5. Türk İşaret Dilinin gelişimi açısından federasyona üye dernekler tarafından oluşturulacak projelerin nasıl yazılacağı konusunda proje kriterleri belirleyerek bu konuda eğitim vermek ve bunların uygunluğunu denetlemek

6. Türk İşaret Dili Eğitim Programlarının oluşturulabilmesi için üniversitelerle işbirliği içerisinde çalışmak,

7. Sınav komisyonları belirleyerek;

a. TİD Eğiticileri

b. TİD Kursiyerleri

c. TİD Tercümanlarına

yapılacak sınav şekli, verilecek belgelerin uygunluğu ve süresi dolan belgelerin yenilenmesi konusunda yetkili birim olarak çalışmalarını sürdürmek.

8.Türkiye Sağırlar Milli Federasyonuna bağlı çalışan tercümanlar ve işaret dili öğretmenleri için sicil defteri oluşturmak/oluşturulmasına katkıda bulunmak.

9. Yapılacak sınavlar için periyodik zaman dilimleri belirleyerek, aksaklıkların önlenmesini sağlamak, sınav komisyonları oluşturarak sürekliliği sağlamak ve belge mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla başvuru ve sınav konularında açıklayıcı ve anlaşılır kriterler ve programlar oluşturmak.

10. Türk İşaret Dili konusunda danışmanlık yapmak.

11.Bünyesinde bulunan komisyonlara çalışma kılavuzları oluşturmak ve bu kılavuzlar rehberliğinde komisyonların işleyişlerini denetlemek.

YÜRÜTME

Madde 6 

Türk İşaret Dili Kurulu başkanı, başkan vekili, komisyon üyelerinden/başkanlarından oluşan 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Kurul üyesi olabilmek için işitme engelli olmak ya da akıcı bir şekilde işaret dili kullanmak zorunludur. Kurul üyeliğinde çoğunluk işitme engelli bireylerden oluşur. Kurul toplantıları başkan veya başkan vekili tarafından yönetilir.

İŞARET DİLİ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ŞEMASI

Madde 7 

 1. T.S.M.F. TÜRK İŞARET DİLİ KURULU/YÖNETİM KURULU

A. ÇALIŞMA GRUPLARI 

  1.HUKUK KOMİSYONU

  2.SINAV KOMİSYONU

  3.EĞİTİM KOMİSYONU

  4.MÜFREDAT KOMİSYONU

  5.PROJE KOMİSYONU

  6. MATERYALLER KOMİSYONU

İŞARET DİLİ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 8

a) Genel politikaları belirler.

b) Oy çokluğuyla karar alır.

c) Olağan genel kurul toplantıları ayda bir yapılır. Oy çokluğu veya başkanın gerek gördüğü hallerde olağan üstü toplanır.

ç) Toplantılarında alınan kararlardan, ilgili kurum ve kuruluşları haberdar eder.

d) Görev süresi 3 yıldır. TSMF Olağan Genel Kurul tarihini takip eden 2 ay içerisinde toplanır.

e. Türk İşaret Dili Kurulu Federasyon hizmetleri açısından gerekli gördüğü önerileri ve tespit ettiği eksiklikleri rapor ederek gereğini Federasyondan talep eder.

f.İşaret Dili Kurulu; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

g.Mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak toplantı ve mitingler tertip edilmesini Federasyondan isteyebilir.

ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 9

Çalışma Grupları Oluşumu, Çalışma Esasları ve Görevleri;

a. Çalışma Grupları Yönetim Kurul kararı ile amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli

    görülen sayıda ve konuda oluşturulur.

b. Çalışma Grupları en az 4 üyeden oluşur.

c. Çalışma Grupları Yönetim tarafından oluşturulacak kılavuzlar dahilinde çalışmalarını

    belirler,

1.HUKUK KOMİSYONU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10

Türk İşaret Dilinin geliştirilmesinin engellendiği, İşaret dili kullanımının kabul ve teşvik edilmediği.(Engelli Hakları Sözleşmesi madde 21/e), durumlarda ilgili birimlerle irtibata geçme, danışmanlık yapma ve dilin hiçbir şekilde zarar görmemesi konusunda hukuken korunabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.

 • Etik
 • Kriter

2.SINAV KOMİSYONU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11

 1. TİD Eğiticileri
  1. Sağır kişiler ve Anadili İşaret dili olan duyan kişiler,
  1. Akademisyen (işaret dili alanında çalışmaları olanlar)
  1. Formasyon eğitim almış olanlar
 2. TİD Kursları
  1. TİD eğitmenlerinin görev alması
  1. Akademisyenlerin (işaret dili iyi derece bilen) görev alması
  1. Tecrübeli işitme engelli olanların görev alması
 3. TİD Tercümanı
  1. Sağır kişiler, Anadili İşaret dili olan duyan kişiler
  1. Akademisyen (işaret dili iyi derece bilen)
  1. Etik Kurallara Hâkim Kişiler
 4. TİD Tercümanlarına ve öğretmenlerine yapılacak sınav şekli, verilecek belgelerin uygunluğu ve süresi dolan belgelerin yenilenmesi konusunda yetkili birim olarak çalışmalarını sürdürmek.
 5. Sınav tarihlerini usulüne uygun tarihlerde belirleyerek sınav duyurusunda bulunmak,
 6. Özellikle tercüman sınavlarında her tercümana bilgi kartı oluşturarak sistemi düzenli hale getirmek,
 7. Sınav komisyonunda görev alacak kişiler akademisyenlerden, Türkçe ve TİD bilgisi üst düzey olan kişilerden, işitme engellilerden oluşacaktır.
 8. Kılavuz oluşturulacaktır.

3.EĞİTİM KOMİSYONU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12

a.Türk İşaret Dilinin gelişimi, eğitimi ve eğitici yetiştirme konularında sorumlu birim olarak görevlerini yerine getirmek.

b.Türk İşaret Dilini hiç bilmeyenler için hazırlanacak kurslarda seviyelerine göre programları temin etmek, yeterliliklerini değerlendirmek.

c. Eğitim konusunda oluşturulacak kılavuzları uygulamak.(egitmen ucretleri ve ogrenci ucretleri kilavuzda)

d.Akademisyenlerle ve ilgili birimlerle irtibata geçerek dil gelişimi konusunda çalışmalar yapmak,

e.İşaret Dili Tercümanı ve İşaret Dili Öğretmeni eğitimlerinde belirlenecek eğitim koşullarını geliştirmek,

f. Müfredatlar doğrultusunda işaret dili kurslarının ve işaret dili öğretmeni yetiştirme programlarının açılmasına yetkili birim olarak izin vermek, görev alacak eğitmenleri belirlemek.

4.MÜFREDAT KOMİSYONU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13

a. Eğitim Materyalleri ve eğitici yetiştirme müfredatlarını belirlemek.

b. Türk İşaret Dilinin geliştirilmesi konusunda akademisyenlerle, görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bu konuyla ilgilenen Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

c. TİD Öğretmenleri ve Tercümanların aktif katılımını sağlamak.

5.PROJE KOMİSYONU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14

Türk İşaret Dilinin gelişimi açısından federasyona üye dernekler tarafından oluşturulacak projelerin nasıl yazılacağı konusunda proje kriterleri belirleyerek bu konuda eğitim vermek ve bunların uygunluğunu denetlemek

ÇALIŞMA USULÜ

Madde 15

Kurul, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hallerde 5253 Sayılı Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri yanı sıra TSMF Ana Tüzüğü kıyasen uygulayarak çalışmalarını sürdürür,

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 16

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Türk İşaret Dili Kurulu Yönetmeliği, TSMF Genel Kurulu ya da TSMF Genel Kurulunun yetki verdiği TSMF Yönetim Kurulu tarafından salt çoğunluğun sağlaması ile değiştirilebilir.

YÜRÜTME

Madde 17

Bu yönetmelik hükümleri Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Türk İşaret Dili Kurulu tarafından yürütülür.

TSMF 27. OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN HEYETİ – 10.12.2016

DİVAN BAŞKANI     DİVAN BŞK.YRD.    DİVAN KATİBİ         DİVAN KATİBİ

Ertuğrul BURSA        ALPER GÜVENÇ      Umut TUFAN            Cem AKTUNA

ONAY
07.01.2017
TSMF 27. Olağan Genel Kurulunun ……… sayılı kararı ve
TSMF  YK ……. tarih ve …… sayılı karar ile  Onaylanmıştır.

Ercüment TANRIVERDİ
TSMF YK BAŞKANI

Tığral MAKUL                        Cem AKTUNA                     Zeren KOÇ

Fatih ÖZYURT                        Gamze AĞCA                 Serkan KÖSEOĞLU

Ahmet ŞENTÜRK                              R. Murat DOKUMACI