Anasayfa / KADIN MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

KADIN MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SAĞIRLAR MİLLİ FEDERASYONU
KADIN KOLLARI YÖNETMELİĞİ

GENEL ESASLAR

Kuruluş :

MADDE 1- Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Kadın Kolları (TSMF KK), T.C. Anayasası, Medeni Kanunu, Dernek Kanunun ve TSMF tüzüğü çerçevesinde oluşturulmuş federasyonun yan kuruluşudur. Adresi TSMF adresidir ve TSMF çatısı altında federasyon amaçlarına uygun olarak faaliyet gösterir.

Amaç :

MADDE 2– TSMF tüzüğünde yer alan kuruluş amacına uygun olarak çalışmalar yapmak, Federasyon Yönetim Kurulunun alacağı kararlara uygun olarak yapacağı faaliyetlerde TSMF Yönetim Kuruluna yardımcı olmak.

Çalışma Biçim ve Esasları :

MADDE 3- Kadın Kolları çalışmalarını yasalar, tüzük, yönetmelik kuralları çerçevesinde ahlak, örf ve adet kurallarına Atatürk ilke ve inkılâplarına uygun olarak yapar. Kadın Kolları çalışmalarını hiyerarşik düzen ve disiplin içinde yürütür. Kadın Kolları çalışmalarını federasyon amacına yönelik olarak yapar, federasyon amacı doğrultusunda yürütür. Üyeler arasında birlik ve beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın tek kriteri TSMF çatısı altında yapılmasını gözetir.

Kadın Kolları Yönetim Kurulu herhangi bir sebepten oluşmaması durumunda TSMF Yönetim Kurulu kararı ile bir başkan ve yönetim kurulu belirlenir. Kadın Kollarını belirlenen bu geçici yönetim kurulu genel kurula hazırlar. Bu süreçte ihtiyaç görülen faaliyetler de yine belirlenen geçici yönetim kurulunca uygulanır.

TİEMF KADIN KOLLARI ÜYELİĞİ

Üye Olma Şartları :

MADDE 4– TSMF’NA üye olan derneklerin18 yaşını dolduran bütün bayanları kadın kollarına üye olabilir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 5- TSMF Kadın kolları üyelerinin kadın kolu üyeliği kendi ayrılma istekleri ve TSMF tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlar disiplin kurulu kararı ile üyelikleri sona erer. Üyeliği sona eren kişilerin tabii olarak Kadın Kolları üyelikleri de düşer.

TİEMF KADIN KOLLARI KONGRESİ

MADDE 6- TSMF Kadın Kolları Kongresi üç yılda bir TSMF Olağan Genel Kurulunu takip eden 2 ay içinde yapılır.

TSMF KK Genel Kurulu aşağıda belirtilen şartlarda oluşacağı gibi, görev süresi dolmasının ardından yada Olağanüstü Toplanma şartları oluşmasının ardından TSMF tarafından genel kurula davet edilir. Bu davete TSMF Üye tam sayısının yarısından bir fazlası katılım göstermesi halinde genel kurul oluşur. İlk Genel Kurul Çağrısı için 30 gün önceden ilan yapılır. Genel Kurul davetine ilk çağrıda yeterli geri dönüş olmaması durumunda 30 günlük sürenin dolmasını takip eden ilk iş gününde 15 gün içinde cevap beklemek üzere ikinci ilan yapılır. İkinci ilan neticesinde de yeterli katılım gerçekleşmemesi durumunda TSMF Yönetim Kurulu katılım bildirimi yapan dernekleri toplayarak ya da bu katılımı yetersiz görmesi durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile Görevlendirme ile TSMFGM Yönetim Kurulunu oluşturur.

Kadın Kolları Kongresi’nin gün, saat, yer ve gündemi TSMF Yönetim Kurulunun görüşü alınarak belirlenir.

TSMF Kadın Kolları Kongresi’ne:

  • TSMF Kadın Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Kurulu Üyeleri, federasyonda kayıtlı bulunanlar oy kullanır.
  • Kongreyi Kadın Kolu Başkanı açar. Kongreyi yürütecek bir başkan, bir başkan yardımcısı iki yazman üyeden oluşan divan, Kongre üyeleri tarafından oy çokluğuyla ve açık oyla seçilir; Gündemi uygular.
  • Kadın Kolları Genel Kuruluna Federasyon yönetimi ve Denetleme Kurulu Üyelerinin de katılmaya hakları vardır. Ancak oylamalara katılamazlar.

GENEL KURUL

TOPLANTI YETER SAYISI VE KARARLAR

MADDE 7– Toplantı yeter sayısı kurul sayısının salt çoğunluğudur.

Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 8– Kadın Kolları Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı, sekreter ve iki üye olarak beş asil beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, seçildiği tarihten itibaren 7 gün içinde Genel Kurul tarafından seçilen başkanın başkanlığında toplanır ve Kadın Kolları faaliyet konularına göre görev bölümü yapar.

MADDE 9- Yönetim Kurulu toplantılarını TSMF Yönetim Kurulunun kendilerine Federasyon içinde ayıracağı yerde yapar. Ayda bir Yönetim Kurulunca saptanacak günde olağan ve başkan çağrısı ile her zaman olağanüstü toplanır. Kararlarını Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısının bir fazlası ile verir.

MADDE 10– Kadın Kolları her düzeyde çalışmalarını TSMF Yönetim Kuruluna bağlı olarak yapar.

MADDE 11 -Herhangi bir nedenle Kadın Kolları üyeliklerinden biri boşaldığı takdirde yedek üyeler sırayla yönetime katılmak için davet edilir ve Başkan hariç diğer üyeler arasında tekrar görev bölümü yapılır.

MADDE 12– Başkan herhangi bir neden (istifa, ölüm vs. ) ile görevini bırakması durumunda Kadın Kolları yedeklerden davet edeceği üye ile birlikte 7 gün içinde toplanır ve kendi içinden aday olanlardan birini başkanlık görevine getirir. Bu konuda TSMF yönetiminin de görüşü alınır, oylamalara başkanlığa aday olanlarda katılır. Kadın Kolları Yönetim Kurulu iki toplantıda kendi içinden başkan seçemediği takdirde Yönetim Kurulu düşer.

MADDE 13– Toplantıları Kadın Kolları Başkanı yönetir. Başkanın olmadığı durumlarda ikinci başkan yönetir. Her ikisinin de bulunmaması halinde toplantı yapılamaz.

DİSİPLİN İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 14- Kadın Kolları disiplin görevini TSMF disiplin kurulu yapar.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 15– Kadın Kolları Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu üyeleri TSMF Yönetim Kurulunun kararı ile her zaman görevden alınabilirler.

ÇALIŞMA GRUPLARI

MADDE 16– Kadın kolları yönetim kurulu üyeleri arasına faaliyet kanunlarına göre çalışma yapmak üzere 3 kişiden oluşan çalışma grupları oluşturmaktadır. Bu kurulun çalışma, biçim ve esasları federasyon kurallarının çalışma biçim ve esaslarının aynısıdır.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 17– Yönetmelikle düzenlenmeyen hususlarda TSMF tüzüğü, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, Anayasa ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

TSMF 27. OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN HEYETİ – 10.12.2016

DİVAN BAŞKANI       DİVAN BŞK.YRD.      DİVAN KATİBİ           DİVAN KATİBİ

Ertuğrul BURSA          ALPER GÜVENÇ        Umut TUFAN              Cem AKTUNA

ONAY
07.01.2017
TSMF 27. Olağan Genel Kurulunun ……… sayılı kararı ve
TSMF  YK ……. tarih ve …… sayılı karar ile  Onaylanmıştır.

Ercüment TANRIVERDİ
TSMF YK BAŞKANI

Tığral MAKUL                        Cem AKTUNA                     Zeren KOÇ

Fatih ÖZYURT                        Gamze AĞCA                 Serkan KÖSEOĞLU

Ahmet ŞENTÜRK                              R. Murat DOKUMACI