Anasayfa / TSMF GENEL KURUL YÖNETMELİĞİ

TSMF GENEL KURUL YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SAĞIRLAR MİLLİ FEDERASYONU
GENEL KURUL YÖNETMELİĞİ

TSMF 27. Olağan Genel Kurulunda bazı maddelerde değişiklik yapılarak yürürlüğe girmiştir.

I. KAPSAM VE TANIMLAR

01. KAPSAM

Bu Yönetmelik, TSMF ve Üye Derneklerinin Tüzüklerinin ilgili maddelerine göre düzenlenen, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında uyulacak usulleri gösterir.

02. TANIMLAR

Bu yönetmelikte kullanılan:

Toplantı: Genel Kurulun çalışmaya başlamasından gündemin tamamlanmasına kadar olan süreyi

Birleşim: Genel Kurulun bir günlük toplantısını

Oturum: Her birleşimin dinlenme vb. nedenlerle kesilen bölümlerinden birisini

Üyeler veya Delegeler: Kesinleşmiş Genel Kurul listesinde yer alanları

ifade eder.

II. GENEL KURULUN ORGANLARI

03. GENEL KURUL VE BAŞKANLIK DİVANI KURULUŞU VE SEÇİMİ

TSMF Üye Dernekleri 3’er delege ile temsil edilirler. Bu delegeler üye derneklerin genel kurullarında seçilebilirler. Üye dernekler yönetim kurulu kararı ile delege belirleyemezler. Belirlenen 3 delegeden en az birinin kadın delege olması şarttır.   Belirtilen şartları yerine getiren üye derneklerin delegeleri ile genel kurul oluşturulmuş olur. Bayan delege belirlemeyen dernekler ancak 2 delege ile temsil edilebilirler. 

Başkanlık Divanı bir başkan, bir başkan yardımcısı ile iki yazmandan oluşur.

Başkanlık Divanı seçimi, Yönetim Kurulu Başkanı‘nın veya 2. Başkan‘ın ya da kendi adına görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplantısını açışından sonra yapılır.  

Seçilen Genel Kurul Başkanı, derhal görevi devralır. Ve öncelikle, önerilen başkan yardımcısı ve yazman adayları arasından başkan yardımcıları ve yazmanların seçimlerini yaptırır.

Başkan, başkan yardımcıları ve yazmanlıklara aday olan veya gösterilenlerin Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları ve adaylığı kabul etmeleri şarttır. Adaylar, Genel Kurula katılanlar tarafından görülecek şekilde yazı tahtasına sıra ile yazılarak Genel Kurula açıklanır.

Seçimler, yukarıda işlemlerin tamamlanmasından sonra açık oylama ile yapılır. Genel Kurula katılan en az on üyenin açık oylamaya geçilmeden yapacağı istek veya açık olarak yapılan oylama sonuçlarına en az aynı sayıda üyenin yapacakları yazılı veya sözlü itiraz, Genel Kurulca kabul edildiğinde, seçimler, gizli oyla yapılabilir.

Seçimlerde, Genel Kurul üyelerinden yeteri sayıda üye, oy sayımında yardımcı olarak görevlendirilebilirler.

Bir adayın oylanmasında ve seçiminde itiraz olursa, oyların yeniden sayımı suretiyle seçim sonuçlandırılır. Bu şekilde sonuçlanan seçimlere, tekrar itiraz edilemez.

04. BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ

Başkanlık Divanı, Genel Kurul toplantısını, göreve başladığı andan bitinceye kadar, gündem gereğince, TSMF ve/veya Üye Deneklerin tüzükleri ile bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütür ve yönetir.

05. BAŞKANIN GÖREVLERİ

Başkanın görevleri şunlardır:

05.01. Genel Kurulu ve başkanlık divanını temsil etmek.

05.02. Genel kurula ve başkanlık divanına başkanlık etmek.

05.03. Birleşimleri ve oturumları açmak/kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

05.04. Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, açık ve gizli oylama yaptırmak ve sonuçları Genel Kurula bildirmek.

05.05. Başkanlık Divanının kararlarını uygulamak.

05.06. Divanın çalışmalarını denetlemek.

05.07. Komisyonların gerekli çalışmaları yapabilmelerini sağlamak ve denetlemek.

05.08. Seçim sonuçlarını Genel Kurula duyurmak.

05.09. Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, karar ve tutanakları imzalamak, bunlarla birlikte verilen önergeleri, Genel Kurulca alınan kararları, seçimlerin oy kâğıtları ve tutanakları, komisyon çalışmalarına ait tutanaklarla Genel Kurula gelen diğer evrakı, Genel Kurul çalışmalarının bitiminde, Yönetim Kurulu veya görevlendireceği örgüt personeline teslim etmek.

06. BAŞKANIN TARAFSIZLIĞI

Görüşmeler sırasında divan başkanı, herhangi bir konu üzerinde leyh veya aleyhte olarak oyunu önceden belli edemez. Konu onaylandıktan sonra, en son kendi oyunu da, sayılan oylara ekler.

Başkan, herhangi bir konuda görüşmelere katılmak isterse, Başkanlık Divanından ayrılarak, görevi yardımcılarından birine bırakır. O konu üzerindeki görüşme bittikten ve konu oylandıktan sonra yeniden başkanlık divanına döner. Başkan yardımcıları ve yazmanlar da, bu yönteme uyarlar.

07. BAŞKANIN GÖREVİNİ YAPAMAMASI

Başkanın yukarıdaki maddelerde sayılan görevleri yapamadığı veya taraf tuttuğu konusunda en az yirmi (20) üyenin imzası bulunan bir önerge verildiği takdirde, Başkan yönetimi başkan yardımcılarından birine bırakır.

Bu konuda iki konuşmacıya bir lehte ve bir de aleyhte olmak üzere söz verilerek açık oylamaya geçilir. Bulunanlardan çoğunluğu, Başkanın çekilmesi yönünde oy kullandığı takdirde, Başkan görevinden ayrılır ve yeni başkan seçimine geçilir.

Yeni Başkanın seçimini aday olmamak koşuluyla, aldığı oy sayısına göre başkan yardımcılarından biri yönetir. Bir oturumda, birden fazla güvensizlik önergesi verilemez.

08. KENDİLİĞİNDEN DÜŞME

Oturum süresince Başkanlık Divanı, biri başkan veya başkan yardımcısı olmak üzere 4 üyeli divanda en az 2 üyesiyle başkanlık divanında yer almak zorundadır.

Bu çoğunluğun bulunmaması halinde, başkanlık divanı, kendiliğinden düşmüş sayılır. Divan üyelerinin çoğunluğunun istifası halinde de, başkanlık divanı düşer. Bu durumlarda, en yaşlı üye, yeni divan başkanı seçimini yaptırır.

09. BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

Başkan yardımcılarının görevlileri şunlardır:

09.01. Genel Kurulda söz almak isteyen üyelerin adlarını sırasıyla saptayarak Başkana vermek.

09.02. Önergeleri ve Genel Kurulla ilgili diğer evrakı teslim alarak kaydetmek ve Başkana bildirmek.

09.03. Başkan görevlendirdiğinde, Divana gelen evrakı Genel Kurula okumak.

09.04. Oylama sonuçlarının saptanmasında Başkana yardımcı olmak.

09.05. Başkan görevlendirdiğinde, Genel Kurulda bulunanların üye olup olmadıklarını incelemek ve Başkana bildirmek.

09.06. Genel Kurul kararlarını yazmak.

09.07. Görüşmelerin tutanağa geçirilmesini sağlamak.

09.08. Başkanlık Divanınca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yukarıda yazılı görevlerin yazmanlar arasında dağıtımı, Başkan tarafından yapılır.

10. KOMİSYONLARIN KURULUŞU

Genel Kurul gündeminde belirtilen konulardan, gerekenlerin ve/veya Başkanlık Divanınca gerekli görülen ve üyelerce önerilen diğer hususların saptanması için, Genel Kurul kararı ile, yeteri kadar komisyon kurulabilir.

Genel Kurulca üye sayısı arttırılmadıkça komisyonlar, üç üyeden oluşturulur.

Komisyonlar, hangi konu için kurulursa, o konu ile adlandırılır.

11. KOMİSYONLARIN TOPLANMASI

Divan Başkanı, seçilen komisyon üyelerine durumu bildirerek, çalışma için belirtilen yerde toplanmalarını sağlar. Komisyon üyeleri, ilk toplantılarda, kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerler.

12. KOMİSYONLARIN ÇALIŞMASI

Komisyon çalışmalarını, Başkan yönetir. Raportör, yazı işlerini yürütür, komisyonun sözcülüğünü yapar ve Başkanın bulunmadığı toplantılarda, Başkana vekalet eder.

Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu taraf, çoğunlukta sayılır.

Yönetim Kurulu‘nun görüşünü açıklar ve soruları yanıtlar.

13. KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ

Komisyonlar görevlendirildikleri konuları ve kendilerine Divan tarafından verilen tasarı, rapor, öneri ve dökümanları inceleyerek, vardıkları sonuçları kapsayan bir rapor düzenlerler. Bu rapor, görüşmeye ve oylamaya katılan Komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

Rapora aykırı görüşleri olan üyeler bu düşüncelerini açık olarak yazarak imzalarlar. Böylece hazırlanan rapor, ekleri ile birlikte Divan Başkanlığına verilir.

14. OY SAYIM KURULU‘NUN GÖREVLERİ

14.01. Genel Kurul üyelerinin oy pusulalarını doldurmasından sonra, Başkanlık Divanı‘nın belirteceği zaman, biçim ve usulüne göre, oyları toplamak ve gerektiğinde, oy verenlerin adlarını listelere işlemek.

14.02. Oy pusulalarını, kullandıkları amaca göre ayırmak.

14.03. Ayrılmış oy pusulalarını ayrı ayrı sayarak, her seçim için kaç üyenin oy kullandığını saptamak, fazla oy kullanılması halinde, oyları açmadan, fazla oyu, içine bakmaksızın yok etmek.

14.04. Toplanan oy pusulalarını açıp, adayların aldıkları oyları yazmak, sıralamak ve sonucu, bir tutanakla belirtmek.

14.05. Oylama sonuçlarını gösteren seçim tutanağını, eşit oy alınması halinde, değerlendirme yapmaksızın Başkanlık Divanı‘na teslim etmek.

14.06. Oy pusulalarını, Başkanlık Divanı‘na teslim etmek.

III. GÜNDEM, TOPLANTI, BİRLEŞİM VE OTURUMLAR

15. GÜNDEM VE DEĞİŞİKLİKLER

Genel Kurul Gündemi, Yönetim Kurulunca Tüzük hükümleri uyarınca hazırlanır.

Gündeme ek ve/veya değişiklik yapılması önerileri, toplantının başlangıcında, Başkanlık Divanının kurulmasından sonra, Gündemin Genel Kurula sunuluşunda yapılabilir. Bu şekildeki önerilerin, lehinde ve aleyhinde birer üyenin konuşmasından sonra, konu, Genel Kurulca karara bağlanır ve Gündem kesinleşir. Ancak, Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, gündeme madde eklenemez, ancak sırası değiştirilebilir.

Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça, konular, gündemdeki sırasına göre ele alınarak görüşülür.

16. TOPLANTININ AÇILMASI

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı, 2. Başkanı veya görevlendirilen yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından belirtilen yer ve zamanda açılır.

17. BİRLEŞİMİN VE OTURUMUN AÇILMASI

Başkanlık Divanı oluşup göreve başlayınca, Divan Başkanı birleşimi ve oturumu açarak Genel Kurul çalışmalarını başlatır.

18. ÜYELERİN SÖZ ALMALARI

Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen üyeler, önce adlarını Başkanlık Divanına yazdırırlar. Başkanlık Divanı “Bu listeyi” Genel Kurulda açıklar ve başvurma sırasına göre üyelere söz verilir. Kendisine söz sırası gelen üye, toplantı salonunda bulunmuyor ise, söz hakkı kaybolur. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurula hitaben yapılır. Üyeler, kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler.

Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir üye, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk üye konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, diğer üyenin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

19.YÖNETİM, DENETİM KURULU VE KOMİSYON SÖZCÜLERİNİN KONUŞMALARI

Görüşülen konu hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim ve Denetim Kurulu ile komisyon sözcülerine, sıraya bakılmaksızın söz verilir. Son söz Genel Kurul üyesinindir.

20. USUL HAKKINDA KONUŞMA

Usul hakkındaki konuşma istekleri, asıl konu hakkındaki konuşma isteklerinden önceye alınır. Ancak, bir konuşmacı konuşmasını tamamlamadan, usul hakkında söz verilmez.

Usul hakkındaki konuşmalar bir konunun görüşülmesine yer olmadığına, gündeme, bu Yönetmeliğe, örgüt Tüzüğüne ve ilgili yasalara uyulması gerektiğine ilişkin olur.

Usul hakkındaki konuşma istekleri, başkanlık divanınca karara bağlanır. İstek sahibinin direnmesi halinde, istek sahibine söz verilip verilmemesi Genel Kurul‘ca açık oyla karara bağlanır.

Üyelerin yaptığı usul önerileri hakkında Başkan, takdir hakkını kullanarak kararını bildirir. Başkan, bir üyenin yaptığı usul önerisi konusunda kararsız kalırsa, bir lehte ve bir aleyhte olmak üzere, iki konuşmacıya söz verir ve öneriyi Genel Kurul‘un açık oyuna sunar.

21. KONUŞMA SÜRESİ

Konuşmaların süresi, Divan Başkanı veya üyelerin önerisi üzerine, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz isteyenlerin sayısına göre, bir lehte ve bir de aleyhte konuşmadan sonra, Genel Kurul‘ca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir. Konuşma süresi 5 (beş) dakikadan az olamaz.

Yönetim, Denetim Kurulları ve komisyon adlarına yapılacak konuşmalar bu sınırlama ile bağlı değildir.

22. KONUŞMACIYA KARŞI DAVRANIŞLAR

Konuşmacının sözü kesilemeyeceği gibi, kendisine sözle veya hareketle sataşılması ve Genel Kurul‘un çalışma düzenini bozacak eylemde bulunulması yasaktır.

Konuşmacının bu Yönetmeliğe aykırı hareket etmesi, konu dışına çıkması ve yapılan ihtarın sonuç vermemesi halinde de Divan Başkanı tarafından sözü kesilir.

İki ihtara karşın konuşmacı aynı eyleme devam ederse, Başkanın önerisi görüşmesiz oylanarak, Genel Kurul kararı ile konuşmacının o oturum için konuşma hakkı kaldırılır.

Konuşmacının üyelik sıfatı ve onuru ile bağdaşmayacak sözler kullanılması halinde aynı işlem uygulanır.

23. GENEL KURUL‘DA DÜZENİN SAĞLANMASI İÇİN ÖNLEMLER

Genel Kurul‘da oturumun başlamasından bitimine kadar, düzenin sağlanması önlemlerinin alınması görevi, Divan Başkanı‘na aittir.

Genel Kurul‘da gürültü yapan ve/veya herhangi bir biçimde Genel Kurul çalışmalarını engelleyen veya onur kırıcı davranışta bulunan üye veya üyelere, dikkati çekme, kınama, söz hakkının alınması ve oturumdan çıkarma cezaları verilir.

Aleyhinde ceza önerilen üye, açıklama yapmak isterse, yalnız kendisine söz verilir. Kınama, söz hakkının alınması ve oturumdan çıkarma cezası, tutanağa geçirilir.

Genel Kurul görüşmelerinin, Genel Kurul çalışmalarının yapılmasını engelleyecek düzeyde gürültüye ve/veya kargaşaya yol açması ve Başkan‘ın uyarısına karşın bu gürültü ve kargaşanın sürmesi halinde, Başkan ayağa kalkar, yine bu durum devam ederse, oturuma bir saate kadar ara verilir. Verilen ara sonunda oturumun açılmasında, gürültü ve/veya kargaşa devam ederse Başkan, gerekli önlemlerin alınarak Genel Kurul çalışmalarının sürdürülebilmesi için, gerekli zamanı belirterek oturumu kapatır. Gerekli önlemler alındıktan sonra yeni oturum açılır ve Genel Kurul çalışmalarına devam edilir.

24. SATAŞILAN ÜYENİN SÖZ HAKKI

Kişiliği veya konuşması hakkında sataşma olan, veyahut kendisine ileriye sürdüğü görüşe aykırı bir düşünce mal edilen üye, ne amaçla konuşma istediğini Başkana bildirmek koşuluyla her zaman söz istemek hakkına sahiptir. Bu konuda karar, Başkanlık Divanına aittir. Üyenin konuşmakta direnmesi halinde, isteği, görüşmesiz olarak Genel Kurulca açık oyla karara bağlanır.

25. FAALİYET VE DENETİM RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

Faaliyet ve Denetim Raporları ve ekleri okunmadan, görüşmelere başlanamaz. Ancak, faaliyet ve Denetim Raporları ve ekleri, Genel Kurulca görüşmesiz olarak, açık oylama ile karar alınması halinde, özet olarak açıklanabilir.

Raporların okunması veya açıklanmasından sonra, söz isteyenler belirlenir ve söz sırası ile, konuşmacılara söz verilir.

Konuşmalar sonunda, Yönetim Kurulu ve denetim Kurulu gerekli yanıtları verir ve açıklamaları yapar. Yönetim Kurulu adına, birkaç sözcü söz alırsa, her biri eleştirilerin hangi bölümünü yanıtlayacağını belirterek gerekli yanıtlamayı ve açıklamayı yapar.

Son söz, Genel Kurul üyesinindir.

26. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ İBRASI VE GÖREVİNİN SONA ERMESİ

Yukarıdaki maddeye göre, Yönetim ve Denetim Kurulları Raporları üzerindeki görüşmeler tamamlanınca Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası konusunda oylamaya geçilir.

İbra edilen Yönetim ve Denetim Kurullarının görevleri, kendiliğinden sona erer.

Bununla birlikte, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul çalışmalarını kolaylaştıracak biçimde, yardımlarını sürdürürler ve Yönetim Kurulunu ilgilendiren görüşmeler sırasında açıklamalarda bulunmak veya yanıtlanması gerekli soruları yanıtlamak için, öncelikle konuşma haklarını korurlar.

27. YÖNETİM KURULUNUN İBRA OLMAMASI

Yönetim Kurulunun ibra olmaması halinde de, Yönetim Kurulu‘nun görevi sona erer. Ancak Başkanlık Divanınca bu durum bir tutanakla saptanarak, Genel Kurulca üç (3) kişilik bir komisyon kurulur. Bu komisyon, mali sorumluluk açısından gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak, varacakları sonucu, belgeleri ile birlikte bir rapor halinde, gereği yapılmak üzere, yeni seçilecek Yönetim Kuruluna sunarlar.

Genel Kurul, isterse, bu inceleme ve soruşturma sonuçlarını değerlendirmek üzere, bir Olağanüstü Genel Kurul toplanmasına karar verebilir. Olağanüstü Genel Kurul‘un toplanma tarihi, inceleme ve soruşturmanın tamamlanabileceği en uzun süre dikkate alınarak, Genel Kurul‘ca önceden saptanır.

28. KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

Görüşme sırası gelen komisyon raporlarını, ilgili komisyon sözcüleri okuyarak açıklar ve rapor üzerinde söz alan konuşmacıların ileri sürdükleri hususları cevaplandırır.

Komisyonlar isterlerse ve/veya Genel Kurul karar verirse raporlar, yeniden incelenmek üzere Komisyona geri verilir.

Komisyon raporları, görüşülmesi bittikten sonra, Genel Kurul‘ca açık oylamayla karar bağlanır.

29. TASARI VE ÖNERİLERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Yönetim Kurulu‘nca hazırlanan Yönetmelik ve Çalışma Raporu ile beraber üyelere gönderilen diğer tasarılar ile üyelerce verilen aynı nitelikteki öneriler, Genel Kurul‘ca görüşülerek karara bağlanır.

Tasarı veya önerilerin bütünü hakkındaki görüşme tamamlandıktan sonra, maddeler hakkındaki görüşmeye geçilir. Kesin oylamadan önce, metnin deyim, anlatım ve düzenleme bakımından kusurlu olduğu ve/veya yanlış anlama ve uygulamalara neden olabileceğinin üyeler ve/veya komisyon tarafından ileri sürülmesi halinde, gerekirse, bunların düzeltilmesi için, komisyona geri verilir.

Yapılan düzeltmeler oylanarak kabul edilir.

30. ÖNERİLER

Üyeler, gündem içinde kalmak koşuluyla, bazı konuların görüşülmesini istemek veya görüşülmekte olan konularla ilgili önerilerde bulunmak üzere, tek veya toplu olarak, önerge verebilirler. Bunlar sırası geldikçe, Başkan tarafından Genel Kurul‘a bildirilir ve gerekirse, önerge sahibine, toplu verilmişse önerge sahiplerinden en çok iki kişiye, açıklamada bulunmak üzere söz verilir. Önergeler hakkında, önce görüşme açılıp açılmaması, görüşmelerden sonra da, kabul edilip edilmemesi hususu oylanır.

Dilek niteliğinde kabul edilen önergeler, yeni seçilecek Yönetim Kuruluna iletilmek üzere dosyasına konulur.

31. YENİDEN GÖRÜŞME

Karara bağlanmış olan bir konu hakkında yeniden görüşme açılması için, diğer bir oturumda, önerge verilebilir. İlgili kararın alınışında, oylar sayılmışsa bu sayı, aksi halde, Genel Kurul‘un ilk açılışındaki üye sayısının 2/3‘ü yeniden görüşme önergesinin verilmesi sırasında salonda bulunmuyor ise, önerge oylanamaz. Bu durum saptanarak, Başkan tarafından Genel Kurul‘a açıklanır.

Gerekli üye sayısının bulunması halinde, önerge oylanır ve bulunanların 2/3 çoğunluğu ile kabul edilirse, ilgili konu hakkında, daha önce alınan karar düşer ve yeniden görüşme açılır.

32. TUTANAKLAR

Genel Kurul görüşmeleri, normal usullerle tutanaklara geçirilir.

IV. OY VERME

33. OY VERME ÇEŞİTLERİ

Genel Kurul‘da görüşülen konularda iki türlü oy verilir.

33.01. Açık Oy Verme

El kaldırmak veya ayağa kalkmak, ya da ayrı ayrı EVET, HAYIR veya ÇEKİMSER denemek suretiyle verilir.

Bu oylar Başkanlık Divanı‘nca sayılır. Gerektiğinde, Başkanlık Divanı, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda üyeyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar “çekimser” sayılır ve oylamada dikkate alınmaz.

Başkanlık Divanı üyeleri, oylarını açıkça belli etmez. Diğer oyların sayımı yapıldıktan sonra, Divan üyelerinin oyları da, bu sayıyla eklenir.

Lehte ve aleyhte verilen oylar arasında açık bir fark görülürse, oylar sayılmayabilir.

Tüzükte aksi belirtilmedikçe kararlar, salt çoğunlukla alınır.

Açık oylamada, Başkan oyunu önceden belli edemez. Konu oylandıktan sonra, kendi oyunu, sayılan oylara ekler. Gizli yapılan oylamada, Başkan da oy kullanır.

33.02. Gizli Oy Verme

Başkanlık divanınca dağıtılan mühürlü oy pusulalarına, üyeler tarafından EVET, HAYIR veya ÇEKİMSER yazılarak yapılır.

Başkan oy vermenin sona erdiğini bildirdikten sonra hiçbir üye oy kullanamaz.

Oy pusulalarını yazmanlar açarak, EVET, HAYIR, ÇEKİMSER şeklinde oyları sayarlar. Ve sonucu belirtilen bir tutanak hazırlayıp, Başkana sunarlar. Silinmiş, bozulmuş ve anlaşılmayan oylar, çekimser oy sayılır. Bu gibi oylar, BAŞKAN tarafından, Genel Kurul‘a duyurulur.

Karar lehte ve aleyhte olan oyların sayısına göre, belli olur. Çekimser oyların sayısı, kararı etkilemez. Ancak, oylamaya katılanların sayısının saptanmasında, hesaba katılır.

34. OYLAMA

Oylamaya başlamadan önce, Divan Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir.

Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu arada evvelce adını yazdırmış olup da kendisine söz verilmemiş üye varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra, kesinlikle söz verilmez.

35. ÖNERİLERİN OYLANMASI

Oylanacak önerilerin bir tane olması halinde, önce önerinin kabulü sonra da reddi hususu oya konulur.

Önerilerin ikiden fazla olması halinde, benzerlikleri bakımından gruplandırılır. Sonra yukarıdaki kurula göre, en aykırı olanından başlayarak, ayrı ayrı oylanır.

V. DİSİPLİN CEZALARI

36. Genel Kurul toplantılarında, yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ve davranışta bulunan üyeler için, aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır.

36.01. Dikkatini çekme,

36.02. Kınama,

36.03. Geçici olarak toplantıdan çıkarma.

37. Dikkati çekme Başkan tarafından aşağıdaki hallerde verilir.

37.01. Söze müdahale etmek,

37.02. Kişilikle uğraşmak,

37.03. Genel Kurul çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak. Üye bu ceza üzerine açıklamada bulunmak isterse, oturum sonunda söz verilir. Açıklaması uygun görülürse, Başkan tarafından cezası kaldırılabilir. Bir üye, bir oturumda iki defa bu cezayı alırsa, durum tutanaklara geçirilir. Bu durum ikinci oturumda da yenilenirse, Genel Kurul‘un görüşmesiz açık oyları ile toplantının bitimine kadar bu üyeye söz hakkı verilmeyebilir.

38. Kınama Başkanının önerisi ve genel kurulun görüşmesiz açık oyları ile aşağıdaki hallerde verilir.

38.01. Çevresindeki kişilere hakaret etmek.

38.02. Üyeleri oturumu terke kışkırtmak.

Kınama cezası tutanağa geçer, üye isterse savunma hakkı verilir.

39. Toplantıdan çıkarma cezası, Başkanın Önerisi ve Genel Kurulun görüşmesiz açık oyları ile aşağıdaki hallerde verilir.

39.01. İki kez kınama cezası almak,

39.02. Başkana veya Genel Kurula hakaret etmek,

39.03. Kanunların suç saydığı bir fiili toplantı salonunda işlemek.

Toplantıdan çıkarma cezası, tutanağa geçer, Üye isterse, savunma hakkı verilir. Bu cezayı alan üye, toplantı salonundan çıkmamakta direnirse, toplantıya bir süre ara verilir. Direnmeyi sürdürürse, yasal yolla çıkarılır.

VI. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

40. TOPLANTI SALONUNA VE KOMİSYON ODALARINA GİREBİLECEKLER

Toplantı Salonuna Genel Kurul Üyeleri, Onur Konukları çağrılırlar, stenolar, ses alma aygıtı teknisyenleri, basın mensupları, foto muhabirleri ve görevli personel girebilir.

Komisyon odalarına, komisyon üyeleri, çağrılı uzmanlar ve gizlilik kararı alınmamışsa, Genel Kurul üyeleri girebilir. Komisyon üyesi olmayanlar, gerekirse, fikirlerini belirtebilirler, ancak oy kullanamazlar.

41. YÖNETMELİKTE YAZILI OLMAYAN HUSUSLAR

Bu Yönetmelik‘te yazılı olmayan hususlarda, TSMF ve Üye Dernekler Tüzüklerindeki hükümler uygulanır. Bunlarda da açık hüküm bulunmayan hallerde, Divan Başkanı, geçmiş uygulamalar ve geleneklere göre uygulama yapar.

42. YÖNETMELİĞİN DİĞER KURULLARA UYGULANMASI

Bu Yönetmeliğin temel hükümleri ve genel kurullara özgü olmayan ve başka yönetmeliklerle çelişmeyen maddeleri, TSMF ve Üye Derneklerin diğer kurullarının toplantılarında da uygulanır.

43. YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Bu Yönetmelik‘te yapılacak değişiklikler, TSMF Yönetim Kurulunun önerisi veya TSMF Genel Kurulu‘nu oluşturan üyelerin 1/5‘ini verecekleri önerge ve Genel Kurulda görüşmeye katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karara bağlanır.

44. YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

Bu Yönetmelik, TSMF‘nin 27. Olağan Genel Kurulu‘nda kabul edilerek 10.12.2016 tarihinde yürürlüğe girer.

45. YÖNETMELİĞİN YÜRÜTÜLMESİ

Bu Yönetmelik, TSMF ve Üye Derneklerin Yönetim Kurulları tarafından yürütülür. Genel Kurullarda, Başkanlık Divanı seçildikten sonra, toplantının bitimine kadar bu yürütme görevini, TSMF veya Üye Dernekler adına, Divan Başkanı yerine getirir.

GEÇİCİ MADDE 1. TSMF‘ye bağlı Üye Dernekler, ilk genel kurullarında, bu Yönetmeliği, Genel Kurul Yönetmeliği olarak uygulanacağını kararlaştıracaklardır.

TSMF 27. OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN HEYETİ – 10.12.2016

DİVAN BAŞKANI       DİVAN BŞK.YRD.      DİVAN KATİBİ           DİVAN KATİBİ

Ertuğrul BURSA          ALPER GÜVENÇ        Umut TUFAN              Cem AKTUNA

ONAY
07.01.2017
TSMF 27. Olağan Genel Kurulunun ……… sayılı kararı ve
TSMF  YK ……. tarih ve …… sayılı karar ile  Onaylanmıştır.

Ercüment TANRIVERDİ
TSMF YK BAŞKANI

Tığral MAKUL                        Cem AKTUNA                     Zeren KOÇ

Fatih ÖZYURT                        Gamze AĞCA                 Serkan KÖSEOĞLU

Ahmet ŞENTÜRK                              R. Murat DOKUMACI